Moduł II

Współpraca z jednostkami samorządów terytorialnych i innymi instytucjami

 
Organizacja wspomagania szkół i placówek oświatowych w dużym stopniu zależy od zaangażowania jednostek samorządów terytorialnych, odpowiedzialnych za prowadzenie placówek oświatowych. Samorządy prowadzące biblioteki pedagogiczne starają się nie narzucać rozwiązań, pozostawiając dużą samodzielność ich dyrektorom w podejmowaniu decyzji. Rola organów prowadzących często jednak ogranicza się do funkcji organizacyjnych i kontrolnych, a ocenie realizowanych działań brakuje charakteru jakościowego. Zaangażowanie organów prowadzących jest tym istotniejsze, że kompleksowość wspomagania szkół można zapewnić jedynie dzięki bliskiej współpracy bibliotek pedagogicznych z placówkami doskonalenia nauczycieli i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, a tym samym dzięki współpracy pomiędzy organami prowadzącymi te instytucje.

Jednostki samorządu terytorialnego w zależności od swoich uwarunkowań mają inne potrzeby oświatowe i różne możliwości ich zaspokajania. Bez względu jednak na sposób realizacji zadań edukacyjnych niezbędne jest zapewnienie ich spójności. Zarządzanie oświatą wymaga patrzenia na jej rozwój w sposób procesowy i długofalowy. Warunkiem decydującym o jakości tego procesu jest z jednej strony właściwa diagnoza potrzeb edukacyjnych, a z drugiej – realizacja działań w partnerstwie z innymi.


Załączniki: