Moduł II

Nowe zadania bibliotek pedagogicznych

  Zgodnie z zapisami prawa biblioteki pedagogiczne od 1 stycznia 2016 r. mają obowiązek:

 1. Wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej.
 2. Wspomagania bibliotek szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania.
 3. Wspomagania przedszkoli, szkół i placówek polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości ich pracy. W szczególności jest to wspomaganie w zakresie:
 • wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, a realizowanych przez kuratorów oświaty;
 • realizacji wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek. Poziom spełniania wymagań jest badany przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej;
 • realizacji podstaw programowych;
 • rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania
 • i wychowania;
 • analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu
 • i egzaminów;
 • potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów;
 • innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę.
      4. Wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie:
 • pomocy w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
 • ustalenia sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki,
 • planowania form wspomagania i ich realizacji,
 • wspólnej oceny efektów i opracowania wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.
5. Wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie:
 • organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.
*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 369).

Załączniki: