Moduł II

Na czym polega wspomaganie pracy szkół?

 

Praca zgodnie z nowym modelem doskonalenia wymaga starannie zaplanowanego i prawidłowo przeprowadzonego procesu, który obejmuje:

  - pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły,
  - ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły,
  - zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
  - wspólną ocenę efektów realizacji zaplanowanych form wspomagania i opracowanie wniosków.

Na podstawie wniosków z diagnozy szkoła wybiera obszar do rozwoju, następnie we współpracy z zewnętrznym specjalistą opracowuje plan wspomagania, który obejmuje różne formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, a także wdrażanie wypracowanych rozwiązań oraz nowej wiedzy i umiejętności do praktyki szkolnej.

Etapy procesu wspomagania:

Diagnoza pracy szkoły → dzięki niej proces wspomagania odpowiada potrzebom konkretnej szkoły, nauczycieli, uczniów, środowiska.

Planowanie działań → nauczyciele i dyrektor szkoły wybierają obszar pracy, który chcą doskonalić w danym roku szkolnym, opracowują sposoby, harmonogram i cele działań.

Realizacja procesu wspomagania → organizowane są różne formy doskonalenia, które rozwijają wiedzę i warsztat pracy nauczycieli i wspierają w wykorzystywaniu jej w pracy z uczniami.

Ewaluacja → następuje podsumowanie działań i ich ocena. Dyrektor szkoły i nauczyciele mogą włączyć obszar wspomagania do ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły. Na podstawie wniosków rada pedagogiczna decyduje o kierunkach działań w kolejnym roku szkolnym.


Załączniki: