Moduł II

Jakość pracy bibliotek pedagogicznych


  Kierunek rozwoju bibliotek pedagogicznych oraz jakość ich pracy zostały określone w wymaganiach państwa. Wspomaganie szkół i placówek zgodnie z nowym modelem jest działaniem jakościowym, spójnym z wymaganiami.

Raporty ewaluacji zewnętrznej stanowią źródło informacji o działaniach bibliotek pedagogicznych. Analiza raportów z nadzoru pedagogicznego przeprowadzona w poszczególnych województwach w okresie od 1 września 2013 r. do 31 maja 2014 r. wykazała, że biblioteki pedagogiczne
funkcjonują na wysokim poziomie i są postrzegane w środowisku jako instytucje promujące wartość edukacji i uczenia się przez całe życie.
Nieczęsto jednak wskazują na realizacje nowych form doskonalenia.

Wymagania państwa wobec bibliotek pedagogicznych:

1. Placówka realizuje koncepcję pracy.
2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający rozwojowi osób, instytucji i organizacji korzystający z oferty placówki.
3. Placówka zaspokaja potrzeby osób, instytucji i organizacji korzystających z oferty placówki.
4. Procesy edukacyjne są efektem współpracy nauczycieli i innych osób realizujących zadania placówki.
5. Promowana jest wartość edukacji.
6. Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych.
7. Zarządzanie służy jej rozwojowi.

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 560)

Załączniki: