Podgląd oferty - Praca z uczeniem zdolnym
Praca z uczeniem zdolnym

Oferta doskonalenia ORE

1. Charakterystyka problemu Oferta kierowana jest do szkół, które planują wprowadzenie lub udoskonalenie systemowej i kompleksowej pracy z uczniem zdolnym.

Oferta odpowiada na zapotrzebowanie szkoły w zakresie:
 • indywidualizacji procesu edukacji ucznia zdolnego w korelacji ze specyfiką i możliwościami szkoły,
 • pomocy w utworzeniu zespołu do spraw Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności (SSWZ) ewentualnie zespołów profilowanych pod względem rodzaju i dziedziny uzdolnień,
 • pomocy w efektywnym działaniu zespołu do spraw Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności i zespołów profilowanych pod względem rodzaju i dziedziny uzdolnień w zakresach: merytorycznym, metodycznym, organizacyjnym i prawno-finansowym,
 • pomocy w ewaluacji pracy wyżej wymienionych zespołów.

2. Cel realizacji oferty

Celem ogólnym
realizacji oferty może być na przykład utworzenie i wdrożenie w szkole sprawnie funkcjonującego systemu pracy z uczniem zdolnym, zgodnego ze specyfiką i możliwościami szkoły oraz objęcie jak największej liczby uczniów zdolnych profesjonalnym wsparciem w zakresie działao edukacyjnych, opiekuńczych i terapeutycznych, włączając we współpracę rodziców uczniów.

Cel szczegółowy
(zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeby):
 • opracowanie zasad powoływania, a następnie powołanie zespołu do spraw Szkolnego Systemu Wspierania Zdolności - określenie jego zadań i kompetencji, wypracowanie odpowiednich narzędzi,
 • nabycie przez nauczycieli umiejętności planowania i monitorowania efektywnych działao zespołu w zakresach: merytorycznym, metodycznym, organizacyjnym i prawno-finansowym,
 • przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji działania zespołu,
 • nabycie przez członków zespołu ds. SSWZ wiadomości i umiejętności w zakresie budowania i organizowania działań zespołu zadaniowego, prowadzenia dokumentacji pracy zespołu oraz dokumentowania pracy z uczniem zdolnym.
3. Grupy docelowe Nauczyciele (przede wszystkim aktualnie pracujący z uczniami uzdolnionymi oraz wychowawcy klas), dyrektor szkoły, psycholog szkolny, pedagog, rodzice.
4. Efekty realizacji oferty Przykładowe efekty realizacji oferty:

 1. W szkole pracuje zespół ds. SSWZ realizujący wspólnie opracowany plan działań i harmonogram prac.
 2. Praca z uczniem zdolnym odbywa się zgodnie z wypracowanymi w zespole procedurami i jest dokumentowana zgodnie z przyjętymi zasadami.
 3. W szkole promowane są sukcesy uczniów oraz doceniane pracowitośd, zaangażowanie i wkład pracy w wielu, nie tylko „szkolnych”, obszarach.
 4. Zespół ds. SSWZ planuje, proponuje i aranżuje zróżnicowane sytuacje wychowawcze włączające uczniów zdolnych w życie szkoły.

5. Sposób realizacji oferty Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działań, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert.

Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmować w szczególności:

 1. Spotkania informacyjno-szkoleniowe dla nauczycieli i rodziców dotyczące rozpoznawania uzdolnień, wspierania ucznia.
 2. Szkolenia i warsztaty dla nauczycieli z zakresu motywowania uczniów, różnych stylów uczenia się czy wzbogacenia warsztatu metodycznego.
 3. Szkolenia i warsztaty dla rodziców uczniów zdolnych dotyczące wspierania dziecka w zrównoważonym rozwoju.
 4. Konsultacje indywidualne i grupowe (doradztwo metodyczne dla nauczycieli oraz psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców).
 5. Pomoc w zaplanowaniu i przygotowaniu różnych formy integracji środowisk szkolnych – na przykład szkolnego festiwalu dla rodzin uczniów, pikniku szkolnego, rajdu.

6. Zasady korzystania z oferty

Dyrektor:
 • Nadzoruje wszystkie działania.
 • Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleo, warsztatów, konsultacji dla nauczycieli i rodziców.
 • Motywuje pracowników i rodziców do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach oraz imprezach integracyjnych.
 • Promuje i dostrzega sukcesy uczniów i pracowników, stwarza atmosferę współpracy i rozwoju zapobiegając w ten sposób złej rywalizacji.

Pracownicy pedagogiczni szkoły:
 • Stosują w praktyce nabyte umiejętności dydaktyczne i wychowawcze.
 • Gromadzą i opisują przykłady dobrych praktyk, związanych z metodyką pracy z uczniem zdolnym.
 • Aktywnie uczestniczą w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach informacyjnych oraz integracyjnych.
 • Dostrzegają i promują sukcesy oraz wkład pracy i zaangażowanie wszystkich uczniów.

Rodzice:
 • Aktywnie uczestniczą w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach informacyjnych oraz integracyjnych.
7. Czas i miejsce realizacji oferty

Czas: w zależności od potrzeb, optymalnie 10 miesięcy.
Miejsce realizacji: siedziba szkoły.
Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W uzasadnionych przypadkach – realizowana będzie poza szkołą (np. wizyta studyjna lub benchmarking w innej szkole, integracja środowisk szkolnych – na przykład rajd pieszy lub rowerowy itp.).
8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty Imię, nazwisko, biografia zawodowa (w zależności od działań zaplanowanych w RPW może to być na przykład specjalista w dziedzinie diagnozowania uzdolnień, metodyk, psycholog rozwojowy)
9. Osoba udzielająca dalszych informacji

Szkolny organizator rozwoju edukacji/animator:


…………………………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

10. Zasoby edukacyjne Priorytetu III PO K.L.

Rezultaty projektów

Projekt - okres realizacji

17 poradników zawierających metody i formy pracy oraz wskazówki i propozycje indywidualizacji w pracy z uczniem zdolnym na lekcjach i w zajęciach pozalekcyjnych (w 2011 roku − 6);

5 raportów dotyczących (w 2011 roku − 2):

- badań elementów systemu pracy z uczniem zdolnym w kraju i za granicą;
- propozycji zmian w systemie kształcenia uczniów zdolnych (legislacyjnych, organizacyjnych, metodycznych, finansowych);
- narzędzi do rozpoznawania predyspozycji i zdolności;
- finansowania zajęć pozalekcyjnych przez samorządy dla uczniów zdolnych;
- rezultatów w projektach konkursowych POKL pod kątem dobrych praktyk w pracy z uczniem zdolnym;

opracowanie modelu pracy z uczniem zdolnym (od diagnozy przez organizację kształcenia po ewaluację efektów);

4000 szkół i placówek w sieci Szkół Odkrywców Talentów, Miejsc Odkrywania Talentów (do 2011 roku − 2000), Przykłady Dobrych Praktyk.

materiały do kształcenia uczniów zdolnych i dla uczniów zdolnych, mini kursy dla ucznia zdolnego:
www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=88:materiay-edukacyjne-ksztacenia-uczniw-zdolnych&Itemid=1355

www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=127:poradniki&Itemid=1355

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym
(01.02.2010–31.12.2013);

Ośrodek Rozwoju Edukacji
www.ore.edu.pl

materiały do pracy z uczniem zdolnym, m.in. scenariusze, poradniki, opis dobrych praktyk i inne.

www.scholaris.pl

Scholaris – portal wiedzy dla nauczycieli
(04.2009−12.2013);

Ośrodek Rozwoju Edukacji
www.ore.edu.pl


11. Powiązane akty prawne

 § Ustawy

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ Rozporządzenia

1. Zarządzenie MEN z 12 listopada 1992 r. w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia (MP z 11 grudnia 1992 r. Nr 37, poz. 275).

2. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie MEN z 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (!)
(Dz. U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1020 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie MENiS z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28).

5. Rozporządzenie MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

8. Rozporządzenie MENiS z 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (!)
(Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 824).

9. Rozporządzenie MENiS z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).

10. Rozporządzenie MEN z 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania oraz rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (!)
(Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 974 z późn. zm.).

11. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

12. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).

13. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (!)
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

14. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

15. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (!)
(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1488).

16. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (!)
(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487).

17. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 204).

18. Rozporządzenie RM z 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (!)
(Dz. U. z 2012 r., poz. 411).

19. Rozporządzenie MEN z 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
(Dz. U. z 2012 r., poz. 752).