Data publikacji:  2013-11-20  Kategoria:  listopad 2013

Regulamin korzystania z platformy

Doskonaleniewsieci.pl”

Aktualizacja zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)


 I
Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z serwisu internetowego „Doskonalenie
w sieci” przygotowanego w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, wdrażanego przez Zamawiającego – Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Podziałanie 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.
Serwis skierowany jest do oświatowych instytucji wspomagania szkół i placówek.

Terminy używane w regulaminie oznaczają:

a)      Platforma – portal oraz narzędzie internetowe dostępne pod adresem w domenie: doskonaleniewsieci.pl;

b)      Funkcje – usługi oferowane bezpłatnie za pośrednictwem Platformy, w szczególności: przeglądanie, modyfikowanie i tworzenie rocznych planów wspomagania (RPW); przeglądanie, modyfikowanie i tworzenie ofert doskonalenia; pocztę wewnętrzną („moje wiadomości”); tworzenie i wypełnianie ankiet oraz testów; zakładanie, moderowanie i uczestniczenie w grupach dyskusyjnych; zakładanie, moderowanie i uczestniczenie w sieciach współpracy i samokształcenia; otrzymywanie biuletynu informacyjnego („newsletter”); zgłaszanie artykułów do opublikowania; prowadzenie i przeglądanie blogów; udział w szkoleniach e-learning; współdzielenie przestrzeni dyskowej serwera w ramach własnego katalogu plików do wymiany z innymi Użytkownikami;

c)       Administrator – Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie,  Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa;

d)      Użytkownik – osoba, która poprawnie zarejestruje się na Platformie pod indywidualnym i niepowtarzalnym w bazie loginem i adresem e-mail, a także zaakceptowała niniejszy regulamin.

 

II
Dane osobowe

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji na platformie edukacyjnej doskonaleniewsieci.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Podczas rejestracji podanie danych jest dobrowolne , ale niezbędne do rejestracji na platformie edukacyjnej doskonaleniewsieci.pl. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub upoważnione w oparciu o wyrażone przez Panią/Pana zgody.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia działalności platformy edukacyjnej lub wycofania udzielonej zgody.

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie
z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz na podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.)

Administratorem danych osobowych, przetwarzanych na podstawie Regulaminu, jest Ośrodek Rozwoju Edukacji, z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich 28,
00-478 Warszawa.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 22 345 37 00, e-mail: iod@ore.edu.pl.

Użytkownik zgadza się na przetwarzanie udostępnionych przez siebie danych osobowych przez administratora danych wskazanego w cz. II pkt 4., na zasadzie dobrowolności od momentu ich przekazania przez wypełnienie i przesłanie formularza na stronie lub wysłanego drogą elektroniczną na adres e-mail: it@ore.edu.pl, do momentu cofnięcia udzielonej zgody.

Zakres zbieranych danych osobowych może obejmować:

a)      daty logowań;

b)      adresy IP;

c)       nazwę i domenę Użytkownika;

d)      rodzaj i wersję przeglądarki oraz inne dane dotyczące hosta;

e)      adres poczty e-mail Użytkownika;

f)       login Użytkownika;

g)      wizerunek Użytkownika;

h)      datę urodzenia Użytkownika;

i)        dane teleadresowe placówki, w której zatrudniony jest Użytkownik.

Administrator danych osobowych przetwarzać będzie pozyskane dane osobowe
w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania Platformy oraz w celach statystycznych.

Każdy Użytkownik ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

W tym celu należy zwrócić się pisemnie do Administratora Platformy na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, al. Ujazdowskie 28, 00-478 z dopiskiem: „Zespół Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych” lub wysłać wiadomość drogą elektroniczną na adres: it@ore.edu.pl

Administrator zastrzega sobie możliwość okresowego usuwania danych – w tym kont Użytkowników – dotyczących Użytkowników długotrwale nieaktywnych,
z zastrzeżeniem poinformowania Użytkowników, których kont usunięcie miałoby dotyczyć, zgodnie z postanowieniami pkt. 1 cz. V  niniejszego regulaminu – z co najmniej miesięcznym okresem wyprzedzenia.

III
Warunki techniczne korzystania z Platformy

Do prawidłowego wykorzystywania Platformy niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika sprzętu komputerowego spełniającego łącznie następujące warunki minimalne lub wyższe od nich:

a)      przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript;

b)      zainstalowana wtyczka Adobe FlashPlayer w wersji minimum 11.0;

c)       włączoną obsługą cookies;

d)      szybkość łącza internetowego minimum 256 kB/s;

e)      zezwolenie na wyskakujące okienka;

f)       rozdzielczość ekranu 1024 x 768 px lub większa.

Prawidłowe funkcjonowanie Platformy wymaga zgody na zapisywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

IV
Zasady użytkowania Platformy

W ramach Funkcji dostępnych na Platformie Użytkownicy winni publikować materiały i treści organizujące, wspomagające i realizujące proces wsparcia szkół
i placówek oraz rozwój nauczycieli.

Treści publikowane przez Użytkowników na Platformie nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osób trzecich, zawierających wulgaryzmy, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, jak również treści erotycznych i pornograficznych oraz innych uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe.

Na Platformie zabrania się Użytkownikom publikacji materiałów o charakterze promocyjnym, dotyczących usług realizowanych odpłatnie i tym podobnych adekwatnie do art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013, poz. 1422).

Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie treści umieszczane przez siebie na  Platformie.

Użytkownicy publikując treści spełniające łącznie warunki z cz. IV. pkt. 1. i 2 niniejszego regulaminu, stanowiące ich autorski wytwór zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), zgadzają się na przekazanie pełni praw autorskich do tych treści Administratorowi Platformy i zgadzają się na dalsze ich przetwarzanie i powielanie na wszelkich polach eksploatacji zgodnie z postanowieniami cz. IV pkt. 6. niniejszego regulaminu oraz  cyt.  Ustawy, a także oświadczenia, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, a którego treść Użytkownicy akceptują łącznie z akceptacją Regulaminu.

Wszystkie treści publikowane przez Administratora Platformy oraz treści, o których mowa w cz. IV pkt. 5 niniejszego regulaminu udostępniane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0. Polska (pełen tekst licencji: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/legalcode ).

Punkt 6. cz. IV niniejszego regulaminu nie ma zastosowania do tekstów, które zostały opublikowane na innych zasadach przed umieszczeniem ich na Platformie.

Użytkownik w każdej chwili może zakończyć korzystanie z Platformy. Pozostawione dane będą wówczas przechowywane jedynie w celach archiwalnych i statystycznych, ich usunięcie może nastąpić zgodnie z postanowieniami pkt. 8 cz. II niniejszego regulaminu.

V
Komunikacja z Użytkownikami

Administrator Platformy zastrzega sobie prawo do komunikacji z Użytkownikami przy wykorzystaniu ich adresu poczty elektronicznej w przypadku informowania
o zmianach w regulaminie i zasadach obowiązywania zmian, uruchomieniu nowych funkcji na Platformie, zmian w funkcjonowaniu istniejących funkcji Platformy lub ich usunięciu.

Pkt. 1 cz. V nie dotyczy Funkcji biuletynu – newsletter. Otrzymywanie biuletynu odbywa się na podstawie odrębnego zgłoszenia przez Użytkownika chęci wpisania się na listę subskrypcyjną.

VI
Wyłączenie odpowiedzialności

Administrator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu i oprogramowania Użytkownika wynikające z wykorzystywania Platformy – jej funkcjonalności i materiałów na niej zamieszczanych.

Administrator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za działania nieuprawnionych osób trzecich mogących działać na szkodę Użytkownika przy wykorzystaniu Platformy, w tym włamania na konto Użytkownika.

Administrator Platformy zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług w ramach dostępnych rozwiązań technicznych, nie ponosi jednak odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Platformy wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu, nie dającymi się przewidzieć czynnikami zewnętrznymi lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich.

Administrator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za poprawność działania oraz zawartość stron internetowych, do których odwołania zamieszczone są na Platformie – w szczególności za nieprawdziwe lub mylące informacje w nich zawarte.

Administrator Platformy nie ponosi odpowiedzialności za błędy w komunikacji
z Użytkownikiem spowodowane podaniem przez niego niewłaściwego adresu e-mail, odrzuceniem wiadomości przez serwer poczty przychodzącej lub zakwalifikowanie wiadomości od Administratora Platformy, jako wiadomość niechcianą.

VII
Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Portalu.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

Zmiany w Regulaminie obowiązują pod warunkiem poinformowania wszystkich zarejestrowanych Użytkowników zgodnie z pkt. 1. cz. V oraz z zastrzeżeniem w pkt. 5 cz. VI niniejszego regulaminu.

Alternatywnie lub fakultatywnie w odniesieniu do informacji, o których mowa w pkt. 2 – 3 cz. VII, Administrator może opublikować ogłoszenie o zmianie Regulaminu na stronie głównej Platformy.

Warszawa, dn. 25.05.2018 r.

 

                                                                                              Załącznik nr 1 do

                                                                                                                  Regulaminu korzystania z platformy „Doskonaleniewsieci.pl”


OŚWIADCZENIE

Użytkownik niniejszym oświadcza, że przenosi autorskie prawa majątkowe dotyczące wszystkich opublikowanych przez siebie wytworów określonych w art. IV pkt 5 Regulaminu korzystania z platformy „Doskonaleniewsieci.pl” na wszelkich polach eksploatacji,
a w szczególności przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje:

a) udostępnienie utworu na zasadach licencji określonej w art. IV pkt. 6 Regulaminu korzystania z platformy „Doskoneleniewsieci.pl”;

b) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub poprzez wprowadzenie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;

c) stosowanie, wprowadzanie, wyświetlanie, przekazywanie i przechowywanie niezależnie od formatu, systemu lub standardu;

d) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, najem lub dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;

e) tworzenie nowych wersji, opracowań i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmianę układu lub jakiekolwiek inne zmiany);

f) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie utworu w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;

g) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;

h) nadawanie za pomocą fonii lub wizji, w sposób bezprzewodowy (drogą naziemną
i satelitarną) lub w sposób przewodowy, w dowolnym systemie i standardzie, w tym także poprzez sieci kablowe i platformy cyfrowe;

i) prawo do określania nazw utworu, pod którymi będzie on wykorzystywany lub rozpowszechniany, w tym nazw handlowych, włączając w to prawo do zarejestrowania na swoją rzecz znaków towarowych, którymi oznaczony będzie utwór lub znaków towarowych wykorzystanych w utworze;

j) prawo do wykorzystania utworu do celów marketingowych lub promocji, w tym reklamy, sponsoringu, promocji sprzedaży, do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, a także przedmiotów jego własności, także dla celów edukacyjnych i szkoleniowych;

k) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i adaptacji utworu, prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji;

Pola eksploatacyjne dotyczą także utworów składających się na utwór.

Rozpowszechnianie i zwielokrotnianie dzieła dotyczy całości lub jego fragmentów, samodzielnie lub z dziełami innych podmiotów lub w dziełach innych podmiotów, a także po dokonaniu opracowania redakcyjnego.

W przypadku wystąpienia przeciwko Administratorowi Platformy przez osoby trzecie z roszczeniami wynikającymi z naruszenia ich praw autorskich, Użytkownik zobowiązuje się do ich zaspokojenia i zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczeń z tego tytułu.

W przypadku dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie roszczeń wynikających z naruszenia ich praw autorskich przeciwko Administratorowi Platformy, Użytkownik będzie zobowiązany do przystąpienia w procesie do Administratora Platformy i podjęcia wszelkich czynności w celu zwolnienia Administratora Platformy z udziału w sprawie.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Administratora Platformy przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonanie autorskiego prawa zależnego na polach eksploatacji, wymienionych w ust. 1.

Użytkownik upoważnia Administratora Platformy do nadzoru nad sposobem korzystania z dzieła i decydowania o pierwszym udostępnieniu dzieła publiczności.


Warszawa, 25.05.2018 r.OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji moich danych osobowych, podanych w związku z rejestracją jako użytkownik platformy administrowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) z siedzibą w Alejach Ujazdowskich 28, 00-478 Warszawa.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) z siedzibą
w Alejach Ujazdowskich 28, 00-478 Warszawa informacji o produktach, usługach oraz innych informacji o działaniach ORE, za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2012 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422, tekst jednolity).

Warszawa, 25.05.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rozwoju Edukacji
z siedzibą w Warszawie (00-478), Aleje Ujazdowskie 28.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – tel. 22 345 37 00, e-mail: iod@ore.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji na platformie edukacyjnej doskonaleniewsieci.pl na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub upoważnione w oparciu o wyrażone przez Panią/Pana zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia działalności platformy edukacyjnej lub wycofania udzielonej zgody.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rejestracji na platformie edukacyjnej doskonaleniewsieci.pl.

Warszawa, 25.05.2018