Podgląd oferty - Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym
Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym

Oferta doskonalenia ORE

1. Charakterystyka problemu Oferta kierowana w szczególności jest do szkół, w których w wyniku diagnozy, ewaluacji wewnętrznej i/lub ewaluacji zewnętrznej stwierdzono:
 • szkoła nie podejmuje działań na rzecz środowiska,
 • podejmowane przez szkołę inicjatywy na rzecz środowiska w niewielkim stopniu uwzględniają jego możliwości i potrzeby,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku nie wpływa na rozwój edukacyjny uczniów,
 • współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku wpływa na rozwój edukacyjny uczniów w stopniu poniżej oczekiwan.
Oferta zainteresuje również szkoły, w których nauczyciele / uczniowie / rodzice zgłaszają potrzebę optymalizacji wykorzystania lokalnych zasobów na rzecz wzajemnego rozwoju.

2. Cel realizacji oferty

Cel ogólny
realizacji oferty może być na przykład zbudowanie świadomości potrzeby współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, ze wskazaniem korzyści i zasobów mogących zaspokajać potrzeby rozwoju stron współpracujących.

Cel szczegółowy
(zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeby):
 • nabycie przez pracowników szkoły, rodziców i uczniów umiejętności oraz doświadczenia w identyfikowaniu potrzeb środowiska i prowadzenie działań mających na celu ich zaspokojenie z wykorzystaniem na rzecz wzajemnego rozwoju,
 • nabycie przez pracowników szkoły, rodziców i uczniów umiejętności oraz doświadczenia w identyfikowaniu potrzeb i szans rozwojowych szkoły możliwych do zaspokojenia we współpracy ze środowiskiem lokalnym,
 • nawiązanie/pogłębienie współpracy z różnymi podmiotami działającymi w środowisku ze szczególnym uwzględnieniem realizatorów programów rządowych,
 • korzystanie z zasobów środowiska w procesie nauczania i wychowania,
 • planowanie długoterminowej współpracy oraz podejmowanie pojedynczych inicjatyw na rzecz środowiska.
3. Grupy docelowe Środowisko szkolne: dyrektor, nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz środowisko lokalne: przedstawiciele faktycznych i potencjalnych partnerów (organizacji, instytucji, samorządu terytorialnego, również absolwenci).
4. Efekty realizacji oferty Przykładowe efekty realizacji oferty:
 1. Szkoła korzysta z opracowanej mapy zasobów lokalnego środowiska i w oparciu o nią planuje współpracę.
 2. Zwiększa się udział wszystkich grup społeczności szkolnej (uczniów nauczycieli, rodziców) w organizowaniu współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz w działaniach na rzecz środowiska.
 3. Konkretne działania szkoły na rzecz środowiska realizują koncepcję pracy szkoły i są wpisane w programy nauczania i/lub wychowania.
 4. Zwiększa się dodatkowa oferta edukacyjna szkoły.
 5. Zasoby szkoły są udostępniane dla środowiska lokalnego.

5. Sposób realizacji oferty Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działań, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert.

Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmować w szczególności:
 1. Warsztaty w celu wypracowania przez poszczególne grupy map zasobów środowiska lokalnego. Zintegrowanie powstałych katalogów.
 2. Przygotowanie zespołów uczniów, nauczycieli, rodziców do zebrania i skatalogowania informacji na temat potrzeb środowiska lokalnego, które mogą zostać zaspokojone we współpracy ze szkołą.
 3. Konsultacje dla zespołów, monitorowanie ich pracy.
 4. Konsultacje indywidualne i/lub grupowe, w czasie których wypracowany materiał zostanie skorelowany z zadaniami edukacyjnymi szkoły.
 5. Wypracowanie programu (inicjatyw, form, zasad i obszarów) współpracy z lokalnym środowiskiem, który stanie się elementem koncepcji pracy szkoły (w zależności od potrzeb: konsultacje grupowe, szkolenie, warsztaty, prezentacja dobrych praktyk).
 6. Wspólne opracowanie zasad oraz wskaźników rocznej i odroczonej oceny (ilościowej i jakościowej) wykorzystywania zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju.

6. Zasady korzystania z oferty

Dyrektor:
 • Nadzoruje wszystkie działania.
 • Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji dla nauczycieli.
 • Motywuje pracowników.
 • Uczestniczy w szkoleniu i warsztatach oraz prezentacji dobrych praktyk.

Pracownicy pedagogiczni szkoły, uczniowie, rodzice, absolwenci :
 • Uczestniczą w badaniu ankietowym, wywiadach grupowych oraz prezentacji dobrych praktyk.
 • Aktywnie współpracują w czasie warsztatów i podczas realizacji zaplanowanych działań.

Przedstawiciele partnerów (instytucji i organizacji) oraz samorządu:
 • Czynnie biorą udział w realizacji niniejszej oferty (w wywiadach grupowych, warsztatach i prezentacji dobrych praktyk)
7. Czas i miejsce realizacji oferty

Czas w zależności od potrzeb, optymalnie 10 miesięcy.
Miejsce realizacji: siedziba szkoły.
Oferta będzie realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W uzasadnionych przypadkach – miejsca realizacji będą poza szkołą (np. prezentacja dobrych praktyk; warsztaty u lokalnych partnerów itp.).
8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty Imię, nazwisko, biografia zawodowa (specjalista/ekspert wybrany w zależności od działań zaplanowanych w RPW)
9. Osoba udzielająca dalszych informacji

Szkolny organizator rozwoju edukacji/animator:


…………………………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

10. Zasoby edukacyjne Priorytetu III PO K.L.

Rezultaty projektów

Projekt - okres realizacji

opracowane kryteria do oceny poziomu spełniania wymagań państwa wobec szkół/placówek, opisanych w charakterystykach wymagań na poziomie D i B.

www.npseo.pl

platforma internetowa System Ewaluacji Oświaty.

www.npseo.pl/action/raports

Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III
(01.03.2011– 31.12.2015);

Ośrodek Rozwoju Edukacji

www.ore.edu.pl

raport: Systemy finansowania zajęć pozalekcyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego, autorzy: Instytut Badań w Oświacie;

www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=125:finansowanie-owiaty&Itemid=1177
status prawny dyrektora szkoły − ekspertyza prawna, autor: prof. zw. dr hab. Jacek Jagielski;
M. Pilich, Analiza statusu prawnego dyrektora szkoły lub placówki jako kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej na tle porównawczym, ekspertyza prawna;
Sz. Więsław, Sytuacja i status dyrektorów szkół i placówek oświatowych, raport, Instytut Badań w Oświacie, luty−lipiec 2011 rok;

www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=30&Itemid=1177
raporty opracowane przez Uniwersytet Warszawski w obszarach: zarządzanie oświatą/status dyrektora szkoły, strategie oświatowe;

www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=113:raporty&Itemid=1173
biblioteczka oświaty samorządowej:
- Tom 1. Strategie Oświatowe pod redakcją Anthony’ego Levitasa,
- Tom 2. Zarządzanie oświatą pod redakcją Mikołaja Herbsta,
- Tom 3. Finansowanie oświaty pod redakcją Mikołaja Herbsta,
- Tom 4. Edukacja przedszkolna pod redakcją Pawła Swianiewicza,
- Tom 5. Informacje oświatowe pod redakcją Jana Herczyńskiego,
- Tom 6. Wskaźniki oświatowe, pod redakcją Jana Herczyńskiego.

www.ore.edu.pl/strona-ore/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=114:publikacje& Itemid=1173
oświatowe wskaźniki odniesienia – aplikacja internetowa UW, 2011−2012:

www.wskazniki.ore.edu.pl;
model do prowadzenia prognoz demograficznych przez samorządy (2012).

Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym
(01.02.2010– 31.12.2012);

Ośrodek Rozwoju Edukacji

www.ore.edu.pl

 

projekty badawcze i analityczne w obszarze − nakłady publiczne i prywatne oraz rynki około edukacyjne.

www.bibe.ibe.edu.pl

 

Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego
(01.04.2009–30.06.2015);

Instytut Badań Edukacyjnych
www.eduentuzjasci.pl

 

System Informacji Edukacyjno-Zawodowej (bazy szkół i placówek oświatowych oraz doradców zawodowych; aktualności związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym z poziomu powiatu, województwa i kraju; opracowania i analizy problemowe, publikacje, bibliografia i linki; przykłady dobrych praktyk; blogi i forum; generator ankiet) − problematyka doradcza z obszaru woj. warmińsko-mazurskiego;

www.doradztwozawodowe-koweziu.pl

 

Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej
(03.2009–12.2012);

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
www.koweziu.edu.pl/index.php?id=projekty&n=2

 

standardy pracy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z uwzględnieniem europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w kształceniu zawodowym (w przygotowaniu); raport z badania funkcjonowania systemu kształcenia zawodowego −
www.szkolazawodowa.men.gov.pl;

przykładowe plany nauczania dla zawodów - zamieszczane sukcesywnie, w miarę postępu prac nad kolejnymi zawodami −
www.koweziu.edu.pl/index.php?id=news&cont=tresc&n=631

 

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
(01.2010–12.2012);

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
www.koweziu.edu.pl/index.php?id=projekty&n=5

 

publikacja Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego – kwerenda projektów badawczych polskich i zagranicznych;
www.pokl.koweziu.edu.pl/pliki/GHK_raport_publikacja.pdf

252 kwalifikacje wyodrębnione ze wszystkich zawodów z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (docelowo, 2011 − 19);

podstawy programowe dla wszystkich zawodów z klasyfikacji (docelowo - 193, w 2011 - 97).
www.pokl.koweziu.edu.pl

 

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
(08.2008–12.2013);

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
www.pokl.koweziu.edu.pl

 

produkty składające się na programy rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w jednym lub kliku zakresach: nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), języków obcych, przedsiębiorczości (np. scenariusze lekcji, materiały dydaktyczne, poradniki metodyczne, kursy językowe, filmy edukacyjne, kursy e-learningowe).

www.zasobyip2.ore.edu.pl

 

Projekty realizowane w trybie konkursowym: 1/POKL3.3.4/08, 1/POKL/3.3.4/09 pt. Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości.

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Instytucja Pośrednicząca II stopnia – www.ore.edu.pl, zakładka Projekty konkursowe POKL IP2 dla Priorytetu III.

 

programy podnoszenia kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu − nauczyciele odbywający staże w przedsiębiorstwach w rzeczywistych warunkach pracy.

www.zasobyip2.ore.edu.pl

 

Projekty realizowane w trybie konkursowym: 3/POKL3.4.3/2008 nr 1/POKL/3.4.3/2010, nr 1/ POKL/3.4.3/2011 pt. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Instytucja Pośrednicząca II stopnia – www.ore.edu.pl, zakładka Projekty konkursowe POKL IP2 dla Priorytetu III.


11. Powiązane akty prawne

 § Ustawy

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Ustawa z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (!)
(Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.).

3. Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (!)
(Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

§ Rozporządzenia

1. Rozporządzenie MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).

2. Zarządzenie MEN z 12 listopada 1992 r. w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia (MP z 11 grudnia 1992 r. Nr 37, poz. 275).

3. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
(Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz. 756 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).

6. Rozporządzenie MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

8. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

9. Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

10. Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

11. Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem
(Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).

12. Rozporządzenie MENiS z 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (!)
(Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 824).

13. Rozporządzenie MEN z 14 lipca 2006 r. w sprawie stawek, szczegółowego sposobu oraz trybu udzielania oraz rozliczania dotacji przedmiotowych do podręczników szkolnych (!)
(Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 974 z późn. zm.).

14. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086).

15. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).

16. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (!)
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

17. Rozporządzenie RM z 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
(Dz. U. z 2009 r. Nr 110, poz. 915 z późn. zm.).

18. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

19. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (!)
(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1488).

20. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 175, poz. 1042).

21. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 204).