Podgląd oferty - Rodzice są partnerami szkoły
Rodzice są partnerami szkoły

Oferta doskonalenia ORE

1. Charakterystyka problemu Oferta jest kierowana szczególnie do szkół, w których w wyniku ewaluacji wewnętrznej i/lub zewnętrznej stwierdzono brak zaangażowania rodziców we współpracę ze szkołą.
W szkole obserwowane są zjawiska takie jak:
 • rodzice rzadko i/lub niechętnie uczestniczą w podejmowanych przez szkołę działaniach,
 • niska frekwencja rodziców na zebraniach,
 • kryzys reputacji placówki.
Oferta proponowana jest również szkołom, w których rodzice względnie aktywnie lub dobrze współpracują z zespołem nauczycielskim, ale
 • poszukiwane są możliwości wzmocnienia i uatrakcyjnienia dalszej współpracy,
 • w ramach współpracy z rodzicami szkoła pragnie wdrożyć zasadę partycypacji.

2. Cel realizacji oferty

Cel ogólny
realizacji oferty może być na przykład kreowanie środowiska sprzyjającego edukacji i wychowaniu uczniów oraz poprawa (umocnienienie) reputacji szkoły w tym zakresie poprzez budowanie między szkołą i rodzicami partnerskich relacji nastawionych na realizację wspólnych przedsięwzięć i na świadomą współpracę w obszarze wspieranie rozwoju uczniów.

Cel szczegółowy
(zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeby):
 • poznanie przez nauczycieli i rodziców różnorodnych form integracji i komunikacji szkoły z rodzicami;
 • podniesienie/ rozwinięcie niezbędnych dla nauczycieli kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej;
 • pozyskanie przez rodziców i pracowników szkoły informacji prawnych na temat funkcjonowania Rady Rodziców;
 • opracowanie i wdrożenie zasad efektywnej pracy Rady Rodziców i form jej współpracy z nauczycielami, uczniami i dyrekcją szkoły;
 • opracowanie narzędzi do ewaluacji współpracy szkoły z rodzicami.
3. Grupy docelowe Wszyscy nauczyciele (szczególnie wychowawcy), rodzice, kadra kierownicza szkoły.
4. Efekty realizacji oferty Przykładowe efekty realizacji oferty:
 1. Rodzice chętniej uczestniczą w życiu szkoły, wzrasta frekwencja na spotkaniach (m.in. dzięki poprawie jakości komunikacji oraz współpracy nauczycieli i rodziców).
 2. Zwiększa się różnorodność form kontaktów szkoły z rodzicami; sporządzona lista form działań integracyjnych i pretekstów wizyt rodziców w szkole jest wykorzystywana w planowaniu i realizowaniu działań edukacyjnych i wychowawczych.
 3. Wspólnie wypracowane zostają prawa i zobowiązania rodziców oraz zasady przepływu informacji między poszczególnymi organami szkoły i społecznością szkolną.
 4. Rada Rodziców funkcjonuje efektywnie i realnie współpracuje z pozostałymi organami szkoły.

5. Sposób realizacji oferty Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działań, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert.

Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmować w szczególności:
 1. Przygotowanie diagnozy, a następnie zdiagnozowanie potrzeb rodziców.
 2. Warsztaty tematyczne dla nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej, prowadzenia spotkań z rodzicami, radzenia sobie w sytuacjach stresowych, asertywności.
 3. Wspólne opracowanie listy form działań integracyjnych i pretekstów wizyt rodziców w szkole, zaplanowanie i realizacja niektórych wybranych form.
 4. Szkolenie i warsztaty tematyczne dla rodziców w zakresie współpracy z nauczycielami oraz ze szkołą jako instytucją.
 5. Spotkania grup wsparcia dla rodziców o zidentyfikowanych potrzebach.
 6. Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli.
 7. Sporządzenie i udostępnienie zainteresowanym materiałów edukacyjnych i bibliografii tematycznej.

6. Zasady korzystania z oferty

Dyrektor:
 • Nadzoruje wszystkie działania.
 • Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji oraz imprez integracyjnych.
 • Motywuje pracowników i rodziców.
 • Uczestniczy w szkoleniach, warsztatach oraz imprezach integracyjnych.
 • Promuje współpracę i aktywnie w niej uczestniczy.

Pracownicy pedagogiczni szkoły, rodzice:
 • Stosują w praktyce nabyte umiejętności.
 • Aktywnie uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, kursach i spotkaniach integracyjnych.
7. Czas i miejsce realizacji oferty

Czas: w zależności od potrzeb, optymalnie 10 miesięcy.
Miejsce realizacji: siedziba szkoły.
Oferta będzie realizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W uzasadnionych przypadkach – miejsca realizacji będą poza szkołą (np. wizyta studyjna, benchmarking, spotkania integracyjne itp.).
8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty Imię, nazwisko, biografia zawodowa (w zależności od działań zaplanowanych w RPW może to być na przykład specjalista od komunikacji interpersonalnej, budowania relacji szkoły z rodzicami).
9. Osoba udzielająca dalszych informacji Szkolny organizator rozwoju edukacji/animator:

…………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

10. Powiązane akty prawne

 § Ustawy

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

2. Ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
(Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 z późn. zm.).

3. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

4. Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (!)
(Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.).

§ Rozporządzenia

1. Rozporządzenie MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
(Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz. 756 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).

5. Rozporządzenie MENiS z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28).

6. Rozporządzenie MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

8. Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

9. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086).

10. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).

11. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (!)
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

12. Rozporządzenie RM z 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
(Dz. U. z 2009 r. Nr 110, poz. 915 z późn. zm.).

13. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

14. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (!)
(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487).

15. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 175, poz. 1042).