Podgląd oferty - Nauczyciel 45+
Nauczyciel 45+

Oferta doskonalenia ORE

1. Charakterystyka problemu Oferta jest kierowana szczególnie do szkół, które dbają o osobisty rozwój pracowników 45+ i dostrzegają korzyści dla rozwoju placówki płynące z podnoszenia kwalifikacji pracowników m. in. w obszarze obsługi nowych technologii.
Oferta odpowiada na potrzeby placówki, w której doświadczeni nauczyciele:
 • zgłaszają potrzebę nabycia lub aktualizacji kompetencji w zakresie pracy z komputerem, programami użytkowymi lub wykorzystaniem nowoczesnych technologii w procesie dydaktyczno-wychowawczym,
 • sygnalizują potrzebę doskonalenia w zakresie rozwoju osobistego, a zwłaszcza tematyki dotyczącej siły i odporności psychicznej, wypalenia zawodowego oraz regeneracji zasobów psychofizycznych,
 • wycofują się z aktywności, nie podejmują lub podejmują niechętnie współpracę i/lub nowe wyzwania.

2. Cel realizacji oferty

Cel ogólny
realizacji oferty może być na przykład zwiększenie możliwości korzystania w kreowaniu rozwoju szkoły z wiedzy, umiejętności i doświadczeo nauczycieli 45+ poprzez wsparcie ich rozwoju osobistego.

Cel szczegółowy
(zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeby):
 • opanowanie przez nauczycieli 45+ umiejętności posługiwania się edytorem tekstów, arkuszem kalkulacyjnym oraz programem do tworzenia prezentacji multimedialnych,
 • opanowanie umiejętności wykorzystywania zasobów Internetu oraz programów komputerowych do obróbki plików audio-video oraz urządzeo multimedialnych,
 • wzmocnienie kondycji psychofizycznej nauczycieli, pomoc w profilaktyce zjawiska wypalenia zawodowego,
 • pomoc w budowaniu programów rozwoju osobistego dotyczących siły i odporności psychicznej, komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenia sobie ze stresem,
 • nabycie/dwiczenie umiejętności związanych z pracą głosem,
 • nabycie informacji na temat uprawnieo wynikających z problemów zdrowotnych nauczycieli.
3. Grupy docelowe Wszyscy nauczyciele zainteresowani rozwojem osobistym ze szczególnym uwzględnieniem grupy nauczycieli 45+ oraz dyrektor szkoły.
4. Efekty realizacji oferty Przykładowe efekty realizacji oferty:
 1. Nauczyciele w większym stopniu wykorzystują TIK i nowoczesne technologie w pracy dydaktycznej i organizacyjnej.
 2. Na zajęciach prowadzonych przez Nauczycieli 45+ zwiększa się wykorzystanie materiałów multimedialnych przygotowywanych przez uczniów.
 3. Zwiększa się udział Nauczycieli 45+ w nowych projektach, podejmowane są przez nich nowe wyzwania.
 4. Zmniejsza się absencja Nauczycieli 45+ spowodowana psychofizycznymi reakcjami organizmu na długotrwałe zmęczenie i stres.

5. Sposób realizacji oferty Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działań, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert.

Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmować w szczególności:
 1. Warsztaty tematyczne kształcące umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami.
 2. Warsztaty i/lub treningi realizujące program wzmocnienia sił psychicznych i odporności na stres, profilaktykę wypalenia zawodowego oraz radzenia sobie z jego objawami.
 3. Konsultacje indywidualne i grupowe dla nauczycieli.
 4. Dostarczenie lub wspólne sporządzenie listy ciekawych materiałów do samodoskonalenia oraz literatury tematycznej.
 5. Planowaniu i realizacji spotkań integrujących dla docelowej grupy i/lub dla całej rady pedagogicznej.
 6. Wspólne przygotowanie prezentacji efektów realizowanej oferty doskonalenia.
 7. Spotkania informacyjno-szkoleniowe ze specjalistami w dziedzinie profilaktyki chorób zawodowych nauczyciela.

6. Zasady korzystania z oferty

Dyrektor:
 • Nadzoruje wszystkie działania.
 • Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń, zwłaszcza salę komputerową wyposażoną w sprawny i bezpieczny sprzęt z zainstalowanym, jednakowym dla wszystkich uczestników, oprogramowaniem oraz z dostępem do Internetu.
 • Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w zaplanowanych działaniach oraz wykorzystywania nabywanych umiejętności.
 • Wspiera i docenia zaangażowanie nauczycieli biorących udział w doskonaleniu.

Nauczyciele zaangażowani w doskonalenie:
 • Stosują w praktyce nabyte umiejętności.
 • Aktywnie uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, kursach i innych formach uczenia się dorosłych.
7. Czas i miejsce realizacji oferty

Czas: w zależności od potrzeb, optymalnie 10 miesięcy.
Miejsce realizacji: siedziba szkoły.
Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem. W uzasadnionych przypadkach – w miejscach poza szkołą (np. dobrze wyposażona pracownia multimedialna w innej szkole czy bibliotece pedagogicznej itp.).
8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty Imię, nazwisko, biografia zawodowa (w zależności od działań zaplanowanych w RPW może to być na przykład specjalista w dziedzinie nauczania obsługi programów komputerowych, psycholog, specjalista z zakresu radzenia sobie ze stresem, wypaleniem zawodowym).
9. Osoba udzielająca dalszych informacji Szkolny organizator rozwoju edukacji/animator:

……………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

10. Powiązane akty prawne

 § Ustawy

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
(Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.).

2. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

3. Ustawa z 28 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

5. Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

§ Rozporządzenia

1. Zarządzenie MEN z 12 listopada 1992 r. w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia (MP z 11 grudnia 1992 r. Nr 37, poz. 275).

2. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).

4. Rozporządzenie MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

8. Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

9. Rozporządzenie MENiS z 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (!)
(Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 824).

10. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

11. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 175, poz. 1042).

12. Rozporządzenie RM z 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (!)
(Dz. U. z 2012 r., poz. 411).