Podgląd oferty - Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich
Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich

Oferta doskonalenia ORE

1. Charakterystyka problemu Oferta jest kierowana szczególnie do szkół, w których w wyniku ewaluacji wewnętrznej i/lub ewaluacji zewnętrznej stwierdzono:
 • nauczyciele nie pracują zespołowo,
 • działanie zespołów nauczycielskich jest nieefektywne,
 • trudności we współdziałaniu nauczycieli skutkują niską efektywnością procesów edukacyjnych.
 • Oferta jest też adresowana do szkół, które dostrzegają potrzebę doskonalenia pracy zespołowej nauczycieli w kontekście:
 • pojawienia się konieczności spójnego postępowania (współpracy nauczycieli) wobec dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
 • osiągania przez uczniów niskich efektów nauczania,
 • braku spójności w pracy wychowawczej nauczycieli.

2. Cel realizacji oferty

Cel ogólny
realizacji oferty może być na przykład zbudowanie/wzmocnienie modelu pracy rady pedagogicznej opartego na pracy zespołów nauczycielskich.

Cel szczegółowy
(zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeby):
 • świadome kształtowanie pozytywnych i bezpiecznych relacji wśród pracowników (budowanie zespołu), integracja pracowników, inicjowanie i wspieranie działań opartych na zaufaniu, udzielaniu wsparcia, wymianie doświadczeń,
 • nabieranie/doskonalenie przez pracowników kompetencji interpersonalnych (m.in. umiejętności komunikacyjnych, asertywności, udzielanie i przyjmowanie informacji zwrotnej),
 • nabywanie wiedzy i umiejętności z zakresu tworzenia zespołu, określania ról jego członków, organizacji i monitorowania pracy zespołu, podziału zadao, pracy metodą projektów,
 • System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół
 • Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • przyjęcie organizacji współpracy nauczycieli w zespołach jako modelu działania dla zespołów uczniowskich,
 • wypracowanie zasad powoływania zespołów zadaniowych.
3. Grupy docelowe Nauczyciele oraz dyrektor szkoły.
4. Efekty realizacji oferty Przykładowe efekty realizacji oferty:
 1. Nauczyciele częściej inicjują spotkania zespołów, zgłaszają potrzebę pracy zespołowej (powoływania zespołów) w celu realizowania zadań, rozwiązywania pojawiających się problemów, podejmowania konsultacji, wymiany doświadczeń.
 2. Nauczyciele umieją określić swoją rolę w zespole, znają i doceniają znaczenie wszystkich ról w zespole.
 3. Zespoły nauczycielskie powoływane są zgodnie z wypracowanymi zasadami.
 4. Zespoły nauczycielskie planują, monitorują i dokumentują swoją pracę.

5. Sposób realizacji oferty Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działań, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert.

Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmować w szczególności:
 1. Warsztaty dla nauczycieli w zakresie komunikacji interpersonalnej.
 2. Warsztaty dla nauczycieli w zakresie budowania zespołów, planowania i organizacji pracy w zespołach.
 3. Wspólne opracowanie i realizację programu integrującego nauczycieli (do programu warto włączyć niepedagogicznych pracowników szkoły).
 4. Szkolenie i warsztaty radzenia sobie ze stresem oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
 5. Racjonalizację istniejącej struktury rady pedagogicznej i pomoc w określeniu zadań dla każdego zespołu, a następnie w planowaniu działań i monitorowaniu realizacji.
 6. Wspólne wypracowanie zasad powoływania zespołów oraz przydziału zadań.
 7. Superwizję – ocena skuteczności wdrożonych rozwiązań.
 8. Konsultacje.

6. Zasady korzystania z oferty

Dyrektor:
 • Nadzoruje wszystkie działania.
 • Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleo, warsztatów, konsultacji dla nauczycieli.
 • Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach.
 • Aktywnie uczestniczy w warsztatach i działaniach integrujących zespół.
 • Koordynuje i promuje pracę zespołową w radzie pedagogicznej.

Pracownicy pedagogiczni szkoły:
 • Stosują w praktyce nabyte umiejętności, przestrzegają zasad ustalonych w zespołach.
 • Aktywnie uczestniczą w szkoleniach, warsztatach oraz w innych formach doskonalenia i budowania relacji w zespole.
7. Czas i miejsce realizacji oferty

Czas w zależności od potrzeb, optymalnie 10 miesięcy.
Miejsce realizacji: siedziba szkoły.
Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W uzasadnionych przypadkach – w miejscach poza szkołą (np. wizyta studyjna lub benchmarking w innej szkole; wskazane jest również proponowanie pozaszkolnych form doskonalenia lub spotkao pozamerytorycznych w celu większej integracji zespołu).
8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty Imię, nazwisko, biografia zawodowa (w zależności od działań zaplanowanych w RPW może to być na przykład specjalista w dziedzinie budowania zespołu, trener komunikacji interpersonalnej, socjolog)
9. Osoba udzielająca dalszych informacji Szkolny organizator rozwoju edukacji/animator:

………………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

10. Powiązane akty prawne

 § Ustawy

1. Ustawa z 28 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ Rozporządzenia

1. Zarządzenie MEN z 12 listopada 1992 r. w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia (MP z 11 grudnia 1992 r. Nr 37, poz. 275).

2. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).

4. Rozporządzenie MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie MENiS z 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (!)
(Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 824).

8. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).

9. Rozporządzenie MEN z 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133).

10. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

11. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (!)
(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487).

12. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 175, poz. 1042).

13. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 204).