Podgląd oferty - Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych
Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych

Oferta doskonalenia ORE

1. Charakterystyka problemu Oferta jest kierowana szczególnie do szkół, w których w wyniku ewaluacji wewnętrznej i/lub zewnętrznej stwierdzono:
 • brak współdziałania nauczycieli przy tworzeniu (analizie) procesów edukacyjnych,
 • brak planowania/realizowania/analizowania wspólnych działań edukacyjnych w ramach zespołów nauczycielskich.
 • Ofertą mogą być również zainteresowane szkoły, w których:
 • nauczyciele nie przywiązują wagi do wspólnych ustaleo w obszarze zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych,
 • nauczyciele postrzegają proces edukacyjny jako zadanie indywidualne każdego z nich,
 • dyrektor dostrzega potrzebę i/lub nauczyciele zgłaszają chęć doskonalenia w obszarze budowania zespołu, komunikacji w zespole, pracy w zespole nauczycielskim metodą projektu.

2. Cel realizacji oferty

Cel ogólny
realizacji oferty może być na przykład zbudowanie w szkole kultury pracy zespołami w zakresie organizacji procesów edukacyjnych oraz pozyskanie większości nauczycieli dla tego typu form pracy.

Cel szczegółowy
(zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeby):
 • wspólne zbadanie kultury organizacyjnej szkoły i pozyskanie w ten sposób przez nauczycieli wiedzy do wypracowania rozwiązań umożliwiających budowę podstaw pracy zespołowej;
 • podniesienie/rozwinięcie niezbędnych dla nauczycieli kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej;
 • nabycie/poszerzenie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy oraz metod pracy w zakresie skutecznej organizacji procesów edukacyjnych;
 • nabycie/poszerzenie umiejętności nauczycieli w obszarze zespołowego planowania działań, a także programowania i stosowania bieżącej oraz sumującej oceny efektów uzyskiwanych przez uczniów;
 • pomoc przy opracowaniu struktury działao zespołowych wspierania każdego ucznia w jego rozwoju oraz systematycznego
 • i poddawanego bieżącej refleksji monitorowania efektów tych działan.
3. Grupy docelowe Wszyscy pracownicy pedagogiczni oraz kadra kierownicza szkoły.
4. Efekty realizacji oferty Przykładowe efekty realizacji oferty:
 1. Zmniejsza się ilość sytuacji konfliktowych w gronie nauczycielskim; konflikty rozwiązywane są w sposób konstruktywny.
 2. Zgodnie z przyjętą w szkole organizacją funkcjonują w niej zespoły nauczycielskie odpowiadające za efekty pracy nauczycieli różnych przedmiotów z uczniami reprezentującymi różne ograniczenia bądź potrzeby w zakresie uczenia się.
 3. Funkcjonuje opracowany w szkole system monitorowania osiągnięć uczniów; dokonywana jest zespołowa analiza efektów pracy i w konsekwencji regularne modyfikowanie pracy nauczycieli z konkretnymi uczniami, grupami uczniów.
 4. Zwiększa się liczba zajęć prowadzonych aktywnymi metodami pracy oraz poszerza się wachlarz metod motywujących uczniów.

5. Sposób realizacji oferty Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działań, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert.

Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmować w szczególności:
 1. Szkolenia z zakresu podstaw efektywnej komunikacji, udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej oraz pracy zespołowej.
 2. Współuczestnictwo nauczycieli w badaniu preferencji uczenia się ich uczniów oraz wspólna praca nad opracowaniem wniosków z wynikających tych badań.
 3. Szkolenie nauczycieli z zakresu celowego wykorzystywania różnych metod pracy z uczniem.
 4. Współuczestnictwo w organizacji oraz omawianiu zajęć otwartych potwierdzających celowość stosowania zróżnicowanej oferty edukacyjnej podczas zajęc.
 5. Badania wśród uczniów i nauczycieli odnośnie przydatności nowych rozwiązań zastosowanych w szkole, wspólna analiza wniosków.

6. Zasady korzystania z oferty

Dyrektor:
 • Nadzoruje wszystkie działania.
 • Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń, warsztatów, konsultacji.
 • Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach.
 • Promuje i wspiera pracę zespołów, stwarza atmosferę współpracy zapobiegając w ten sposób złej rywalizacji.

Pracownicy pedagogiczni szkoły:
 • Stosują w praktyce nabyte umiejętności.
 • Aktywnie uczestniczą w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach.
 • Prowadzą/współprowadzą uzgodnione zajęcia otwarte lub biorą w nich udział w roli obserwatora.
 • Biorą udział w prowadzonych badaniach rozpoznawczych i potwierdzających efekty podjętych w szkole działan.

Uczniowie:
 • Biorą udział w prowadzonych badaniach rozpoznawczych i potwierdzających efekty podjętych w szkole działan.
7. Czas i miejsce realizacji oferty

Czas: w zależności od potrzeb, optymalnie 10 miesięcy.
Miejsce realizacji: siedziba szkoły.
Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W uzasadnionych przypadkach – realizowana będzie poza szkołą (np. wizyta studyjna lub benchmarking w innej szkole, integracja zespołów nauczycielskich lub całej rady pedagogicznej – na przykład rajd pieszy lub rowerowy itp.)
8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty Imię, nazwisko, biografia zawodowa (w zależności od działań zaplanowanych w RPW może to być na przykład specjalista w dziedzinie rozwoju kompetencji interpersonalnych, pracy zespołami, metodyk)
9. Osoba udzielająca dalszych informacji Szkolny organizator rozwoju edukacji/animator:

……………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

10. Zasoby edukacyjne Priorytetu III PO K.L.

Rezultaty projektów

Projekt - okres realizacji

przeszkolono 1160 dyrektorów-liderów w zakresie wdrażania w praktyce edukacyjnej metody projektu jako strategii dydaktycznej wspomagającej realizację podstawy programowej − szkolenie dla liderów;

przeszkolono 512 nauczycieli-liderów w konstruowaniu programów nauczania (docelowo – 750).

Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego
(01.03.2010–31.12.2012);

Ośrodek Rozwoju Edukacji
www.ore.edu.pl


11. Powiązane akty prawne

 § Ustawy

1. Ustawa z 28 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ Rozporządzenia

1. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie MEN z 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (!)
(Dz. U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1020 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).

4. Rozporządzenie MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

8. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086).

9. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (!)
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

10. Rozporządzenie MEN z 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133).

11. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

12. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (!)
(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487).

13. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 175, poz. 1042).

14. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 204).