Podgląd oferty - Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?
Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?

Oferta doskonalenia ORE

1. Charakterystyka problemu Oferta jest kierowana szczególnie do szkół, w których warunki lokalowe i/lub wyposażenie nie spełniają w zadowalającym stopniu oczekiwań uczniów, rodziców i nauczycieli, a w szczególności:
 • nie pozwalają na pełną realizację podstawy programowej oraz przyjętych w szkole programów nauczania,
 • nie pozwalają na realizację nowego modelu organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej – nie są dostosowane do możliwości psychofizycznych i rozwojowych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • nie zapewniają uczniom i pracownikom szkoły należytego bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nie są wykorzystywane w sposób optymalny (np. pomoce dydaktyczne posiadane przez szkołę nie są wykorzystywane w sposób optymalny; pomieszczenia szkolne nie są wykorzystywane racjonalnie i efektywnie itp.).

2. Cel realizacji oferty

Cel ogólny
realizacji oferty może być na przykład poprawa warunków realizacji podstawy programowej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz przyjętych w szkole programów nauczania poprzez modernizację i optymalne wykorzystanie warunków lokalowych i wyposażenia.

Cel szczegółowy
(zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeby):
 • aktualizacja wiedzy pracowników szkoły oraz uczniów z zakresu bezpieczeństwa i higieny nauki oraz pracy;
 • pomoc w opracowaniu planu modernizacji lub optymalizacji wykorzystania obecnych warunków lokalowych i wyposażenia;
 • aktualizacja wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie aranżacji przestrzeni edukacyjnej oraz optymalnego wykorzystywania posiadanych zasobów;
 • doskonalenie umiejętności planowania pracy przez pracowników szkoły z uwzględnieniem istniejących i potencjalnych źródeł finansowania zmian;
 • doskonalenie form i metod współpracy kadry zarządzającej szkołą z organem prowadzącym w zakresie planowania poprawy jej warunków lokalowych i wzbogacania wyposażenia;
 • udoskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie pracy zespołowej, w tym – zespołowego rozwiązywania problemów.
3. Grupy docelowe Nauczyciele, kadra kierownicza szkoły, przedstawiciele organu prowadzącego szkołę, rodzice.
4. Efekty realizacji oferty Przykładowe efekty realizacji oferty:
 1. Optymalne, zgodne z wypracowanym rozwiązaniem, wykorzystanie zasobów lokalowych szkoły i jej wyposażenia do realizacji zadao edukacyjnych.
 2. Wypracowanie racjonalnego planu rozwoju szkoły (jej warunków lokalowych i wyposażenia) we współpracy w organem prowadzącym i rodzicami.
 3. Wzbogacenie wyposażenia szkoły.
 4. Zaplanowanie i wprowadzenie przyjaznej potrzebom uczniów i nauczycieli aranżacji przestrzeni edukacyjnej.

5. Sposób realizacji oferty Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działao, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert.
Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmowad w szczególności:
 1. Obserwacje zajęd pod kątem wykorzystania warunków lokalowych i wyposażenia, analiza badao.
 2. Szkolenia i warsztaty, których efektem będzie wspólne wypracowanie kierunków i rodzajów działao zmierzających do poprawy sytuacji.
 3. Poradnictwo i konsultacje obejmujące tematykę adaptacji istniejących warunków lokalowych i zasobów do stworzenia optymalnego środowiska dla uczenia się oraz pracy pedagogicznej i wychowawczej.
 4. Wizyta studyjna.
 5. Spotkanie kadry zarządzającej szkołą (oraz przedstawicieli Rady Rodziców) i przedstawicieli organu prowadzącego z udziałem eksperta - doradcy.

6. Zasady korzystania z oferty

Dyrektor:
 • Nadzoruje wszystkie działania.
 • Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń, warsztatów, konsultacji.
 • Udostępnia informacje i dokumenty dotyczące warunków lokalowych i wyposażenia szkoły, BHP itp.
 • Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, warsztatach, konsultacjach.
 • Angażuje się w realizację zaplanowanych działan.

Pracownicy pedagogiczni szkoły :
 • Stosują w praktyce nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania i aranżacji zasobów.
 • Aktywnie uczestniczą w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach.

Przedstawiciele organu prowadzącego:
 • Aktywnie współpracują ze szkołą, uczestniczą w spotkaniach i twórczym poszukiwaniu rozwiązan.
7. Czas i miejsce realizacji oferty

Czas
w zależności od potrzeb, optymalnie 10 miesięcy.

Miejsce realizacji: siedziba szkoły.
Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W uzasadnionych przypadkach – realizowana będzie poza szkołą (np. wizyta studyjna lub benchmarking w innej szkole itp.)

8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty Imię, nazwisko, biografia zawodowa (w zależności od działań zaplanowanych w RPW może to być na przykład specjalista w dziedzinie aranżacji przestrzeni edukacyjnej, pozyskiwania środków, budowania relacji, negocjowania)
9. Osoba udzielająca dalszych informacji Szkolny organizator rozwoju edukacji/animator:

…………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

10. Zasoby edukacyjne Priorytetu III PO K.L.
11. Powiązane akty prawne

 § Ustawy

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Ustawa z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (!)
(Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

§ Rozporządzenia

1. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086).

6. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (!)
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

7. Rozporządzenie MEN z 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133).

8. Rozporządzenie RM z 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia
(Dz. U. z 2009 r. Nr 110, poz. 915 z późn. zm.).

9. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

10. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 175, poz. 1042).

11. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 204).

12. Rozporządzenie RM z 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (!)
(Dz. U. z 2012 r., poz. 411).