Podgląd oferty - Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?
Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Oferta doskonalenia ORE

1. Charakterystyka problemu
Oferta jest kierowana szczególnie do szkół, w których dyrektor w wyniku prowadzonego nadzoru stwierdza potrzebę zwiększenia kompetencji nauczycieli w obszarze tworzenia projektów ewaluacyjnych oraz prowadzenia ewaluacji wewnętrznej.

W szkole obserwuje się postawy:
 • nauczyciele negują potrzebę ewaluacji pracy szkoły oraz podejmowania działań w tym zakresie,
 • nauczyciele niechętnie angażują się w prace zespołów do spraw ewaluacji, podważają zasadność ich działań.
Postawa nauczycieli ma bezpośredni związek
 • z brakiem wiedzy na temat ewaluacji,
 • z brakiem doświadczenia w tym zakresie,
 • z niewystarczającą wiedzą i umiejętnościami nauczycieli w obszarze pracy zespołowej,
 • z niewystarczającą wiedzą na temat możliwości wykorzystania wyników ewaluacji w planowaniu rozwoju szkoły.

2. Cel realizacji oferty

Celem ogólnym
realizacji oferty może być na przykład zaangażowanie/zwiększenie zaangażowania nauczycieli w diagnozowanie potrzeb szkoły i planowanie jej rozwoju.


Cele szczegółowe

(zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeby):
 • nabycie/zweryfikowanie przez nauczycieli wiedzy na temat ewaluacji, form w jakich realizowana jest w edukacji (ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna) oraz jej funkcji w procesie rozwoju szkoły,
 • wspólna analiza wymagań stawianych szkole przez państwo zawartych w dokumentach MEN w kontekście rozwoju szkoły,
 • kształcenie kompetencji nauczycieli w zakresie form pracy zespołowej,
 • poznanie przez nauczycieli metod, narzędzi i procedur przydatnych w tworzeniu projektu ewaluacyjnego,
 • pomoc w zbudowaniu projektu ewaluacyjnego,
 • ćwiczenie umiejętności przeprowadzania ewaluacji wewnętrznej w szkole,
 • zbudowanie struktury wspierającej efektywne wykorzystanie wniosków z ewaluacji wewnętrznej do doskonalenia jakości pracy szkoły.
3. Grupy docelowe
Nauczyciele (w szczególności zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej) oraz dyrektor szkoły.


4. Efekty realizacji oferty
Przykładowe efekty realizacji oferty:
1. Wskazanie mocnych i słabych stron pracy szkoły oraz opracowanie i wdrożenie działań służących jej rozwojowi i doskonaleniu jakości pracy.
2. Zanalizowanie danych pochodzących z przeprowadzonej diagnozy.
3. Zaplanowania, projektowanie i przeprowadzenie ewaluacji wybranych obszarów działania szkoły.
4. Zaangażowanie całej rady pedagogicznej w proces diagnozy bieżącej sytuacji szkoły oraz w proces ewaluacji.
5. Wykorzystanie wyników ewaluacji do planowania rozwoju szkoły.


5. Sposób realizacji oferty
Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działań, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert.

Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmować w szczególności:

1. Szkolenie dla nauczycieli na temat ewaluacji wewnętrznej jako sposobu badania pracy szkoły. Metodologia badań – wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.

2. Warsztat poświęcony wspólnej analizie wymagań i charakterystyk opisanych w załączniku do Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

3. Warsztaty dla nauczycieli z zakresu tworzenie projektu ewaluacyjnego.

4. Wsparcie zespołów do spraw ewaluacji (m. in. w zakresie opracowania narzędzi badawczych, opracowania i interpretacji zebranych danych, opracowania raportu, sformułowania wniosków i rekomendacji).

5. Warsztaty dla nauczycieli: kształcenie umiejętności planowania działań na podstawie wniosków z ewaluacji wewnętrznej i zebranych opinii.


6. Zasady korzystania z oferty

Dyrektor:
 • Nadzoruje wszystkie działania.
 • Udostępnia informacje i dokumenty niezbędne do realizacji planowanych działań.
 • Zapewnia możliwość korzystania z sali z odpowiednim do formy szkolenia wyposażeniem.
 • Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w planowanych działaniach.
 • Wspiera pracę zespołów powołanych w ramach realizacji oferty.

Pracownicy pedagogiczni szkoły:
 • Stosują w praktyce nabyte umiejętności.
 • Biorą czynny udział w szkoleniach i w wykonywaniu zadań.
 • Na każdym etapie realizacji oferty udzielają informacji zwrotnej na temat podjętych działań i ich efektów.
7. Czas i miejsce realizacji oferty

Czas:
w zależności od potrzeb, optymalnie 10 miesięcy.


Miejsce realizacji:
siedziba szkoły.

Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem. W uzasadnionych przypadkach – w miejscach poza szkołą (np. wizyta studyjna lub benchmarking w innej szkole).

8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty
Imię, nazwisko, biografia zawodowa (w zależności od działań zaplanowanych w RPW może to być na przykład specjalista od komunikacji interpersonalnej, budowania relacji szkoły z rodzicami).


9. Osoba udzielająca dalszych informacji


Szkolny organizator rozwoju edukacji/animator:


……………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.


10. Zasoby edukacyjne Priorytetu III PO K.L.

Rezultaty projektów

Projekt - okres realizacji

opracowane kryteria do oceny poziomu spełniania wymagań państwa wobec szkół/placówek, opisanych w charakterystykach wymagań na poziomie D i B;
jednolite narzędzia do prowadzenia nadzoru jakościowego – sposób analizy wyników i tworzenia raportu w każdym obszarze wymagań państwa wobec szkoły:
arkusze wywiadu grupowego z nauczycielami, rodzicami, partnerami szkoły i przedstawicielami samo- rządu, uczniami, pracownikami niepedagogicznymi oraz wywiadu z dyrektorem;
arkusze obserwacji zajęć i szkoły/placówki, analizy dokumentacji szkoły/placówki;
kwestionariusze ankiet dla dyrektora, nauczycieli, uczniów, rodziców.
internetowa platforma nadzoru pedagogicznego jako system zbierania danych na temat wyników ewaluacji szkół i placówek oraz danych pozyskiwanych w wyniku prowadzonych kontroli;
raporty z ewaluacji na platformie www.npseo.pl (do końca 2011 roku – 2000 raportów, docelowo – 37 000);
trzytomowy poradnik Ewaluacja w nadzorze pedagogicznym w nakładzie 14 tysięcy egzemplarzy;
publikacja Autoewaluacja w szkole w nakładzie 19 tysięcy egzemplarzy.

www.npseo.pl

Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap II (zakończył się z dniem 31 marca 2011).
Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III
(01.03.2011– 31.12.2015);

Ośrodek Rozwoju Edukacji
www.ore.edu.pl


11. Powiązane akty prawne

 § Ustawy

1. Ustawa z 28 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ Rozporządzenia

1. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (!)
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

6. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).