Podgląd oferty - Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet
Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet

Oferta doskonalenia ORE

1. Charakterystyka problemu Oferta kierowana jest szczególnie do szkół, w których sformułowano oczekiwanie pełniejszego wykorzystania nowoczesnych technologii na zajęciach przedmiotów nie-informatycznych.

W szkole obserwuje się na przykład:
 • małe zainteresowanie nauczycieli pełniejszym włączeniem narzędzi informatycznych do warsztatu pracy,
 • trudności w zachowaniu proporcji w wykorzystywaniu narzędzi informatycznych: pomiędzy pozyskiwaniem wiedzy i informacji, a kształtowaniem umiejętności wykorzystywania ich (w obszarach różnych dziedzin nauki),
 • potrzebę (zgłaszaną przez nauczycieli lub przez uczniów) wzmocnienia warsztatu pracy nauczycieli o umiejętności pełniejszego wykorzystania narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęd lekcyjnych.

2. Cel realizacji oferty

Cel ogólny:
realizacji oferty może być na przykład zwiększenie efektywnego korzystania z TIK w ramach nieinformatycznych zajęć dydaktycznych oraz pełna realizacja zadań edukacyjnych zgodnie z wymaganiami podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Cele szczegółowe:
(zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeby):
 • wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności z zakresu TIK pomocne w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych,
 • zapoznanie nauczycieli z możliwościami korzystania z zasobów Internetu oraz materiałów multimedialnych,
 • przygotowanie nauczycieli do uwzględnienia w planowaniu pracy problemów związanych z korzystanie z zasobów Internetu (prawa autorskie, wyszukiwanie i gradacja informacji, rzetelność prezentowanych treści),
 • wspólne opracowanie katalogu przydatnych stron internetowych oraz programów edukacyjnych,
 • nabywanie doświadczenia w aktywnym kształtowaniu umiejętności uczniowskich związanych z wykorzystywaniem zasobów Internetu oraz programów edukacyjnych.
3. Grupy docelowe Nauczyciele przedmiotów niezwiązanych z wiedzą i umiejętnościami TIK. Oferta nie jest przeznaczona dla nauczycieli informatyki, ale warto, aby włączyli się do pracy grup i wspierali je swymi umiejętnościami i doświadczeniem.
4. Efekty realizacji oferty Przykładowe efekty realizacji oferty:
 1. Nauczyciele częściej i w większym stopniu wykorzystują TI oraz zasoby dostępne w Internecie.
 2. Uczniowie częściej i efektywniej korzystają z zasobów internetowych na zajęciach dydaktycznych i przy wykonywaniu prac domowych.
 3. Zwiększa się zaangażowanie uczniów w przygotowanie i prowadzenie elementów zajęć dydaktycznych.
 4. Uczniowie w szerszym zakresie wykorzystują TI w przygotowaniu i realizacji projektów oraz przy prezentowaniu ich wyników.
 5. Zwiększa się wykorzystanie dostępnego wyposażenia (pracowni komputerowych, tablic interaktywnych, rzutników multimedialnych).
 6. Podniesienie efektów kształcenia.

5. Sposób realizacji oferty Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działań, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert.

Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmować w szczególności:
 1. Szkolenie na temat praktycznego wykorzystania zasobów portalu wiedzy i zasobów dla nauczycieli Scholaris.
 2. Warsztaty dla nauczycieli kształtujące/dwiczące umiejętności praktyczne związane z włączaniem narzędzi informatycznych do przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 3. Działania zespołów przedmiotowych wypracowujących wspólnie scenariusze konkretnych lekcji.
 4. Organizowanie lekcji otwartych pokazujących różne narzędzia i metody pracy oparte na wykorzystaniu nowoczesnych technologii oraz wspólne omawianie dobrych praktyk, zaistniałych trudności i problemów związanych z wdrożeniem do szkolnej praktyki nowych umiejętności.
 5. Wspólne opracowanie katalogu przydatnych stron internetowych, multimedialnych programów edukacyjnych.
 6. Konsultacje grupowe i indywidualne.

6. Zasady korzystania z oferty

Dyrektor:
 • Nadzoruje wszystkie działania.
 • Udostępnia pomieszczenia i niezbędne wyposażenie ( pracownia komputerowa, sala dydaktyczna wyposażona w rzutnik multimedialny, tablica interaktywna, łącza internetowe).
 • Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach, konsultacjach metodycznych.
 • Promuje pracę z technologiami w działaniach rady pedagogicznej.

Pracownicy pedagogiczni szkoły:
 • Stosują w praktyce nabyte umiejętności dydaktyczne i wychowawcze.
 • Aktywnie uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, kursach i spotkaniach informacyjnych oraz w innych formach uczenia się dorosłych.
7. Czas i miejsce realizacji oferty

Czas:
w zależności od potrzeb, optymalnie 10 miesięcy.

Miejsce realizacji: siedziba szkoły.
Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem.
8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty Imię, nazwisko, biografia zawodowa (w zależności od działań zaplanowanych w RPW może to być na przykład specjalista w dziedzinie wykorzystania nowoczesnych technologii w nauczaniu)
9. Osoba udzielająca dalszych informacji Szkolny organizator rozwoju edukacji/animator:

………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

10. Zasoby edukacyjne Priorytetu III PO K.L.

Rezultaty projektów

Projekt - okres realizacji

zasoby edukacyjne dla wszystkich szkół, klas i profili wg podstawy programowej (w tym tzw. zasoby niszowe) − odniesienia do punktów podstawy programowej (pokrycie podstawy programowej zasobami i podlinkowaniami);

instrukcja obsługi – narzędzie dla nauczycieli do tworzenia lekcji.
www.scholaris.pl
www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=43&Itemid=10310

Scholaris – portal wiedzy dla nauczyciel
(04.2009 –12.2013);

Ośrodek Rozwoju Edukacji
www.ore.edu.pl

poradnik Narzędzia TIK a projekt gimnazjalny.

www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=49:materiay-wypracowane-podczas-spotka-warsztatowych&Itemid=992

Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego
(01.03.2010–31.12.2012);

Ośrodek Rozwoju Edukacji
www.ore.edu.pl

 

baza narzędzi dydaktycznych – przedmioty wg podstawy programowej.

www.bnd.ibe.edu.pl

 

Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego
(01.04.2009–30.06.2015);

Instytut Badań Edukacyjnych
www.eduentuzjasci.pl

 

model wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w Polsce (elementy modelu − aspekty metodyczne i standardy przygotowania i prowadzenia zajęć na odległość, zasoby dydaktyczne, przygotowanie nauczycieli do kształcenia na odległość, infrastruktura techniczna, system zapewniania jakości w kształceniu na odległość, zasady akredytacji kształcenia na odległość) – publikacja.

 

Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie
(07.2009–06.2014);

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
www.kno.koweziu.edu.pl

 

portal poświęcony kształceniu modułowemu
http://www.ksztalceniemodulowe-koweziu.pl/

 

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego
(01.05.2009–31.12.2013);

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
www.koweziu.edu.pl/index.php?id=projekty&n=3

 

internetowy podręcznik Włącz Polskę!;
poradnik dla animatorów szkolnictwa polonijnego, nauczycieli i rodziców;
broszura informacyjna dla wyjeżdżających za granicę na temat aktualnych możliwości podejmowania/ kontynuowania nauki w języku polskim;
funkcjonujący model kształcenia na odległość: nauczyciel w Polsce – uczeń w świecie.
www.otwartaszkola.pl

 

Otwarta szkoła – system wsparcia uczniów migrujących
(01.04.2010–31.08. 2013);

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji Za Granicą
www.spzg.pl


11. Powiązane akty prawne

 § Ustawy

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

§ Rozporządzenia

1. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086).

7. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (!)
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

8. Rozporządzenie MEN z 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133).

9. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

10. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 204).

11. Rozporządzenie RM z 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (!)
(Dz. U. z 2012 r., poz. 411).