Podgląd oferty - Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły
Pierwszy/drugi rok pracy dyrektora szkoły

Oferta doskonalenia ORE

1. Charakterystyka problemu
Oferta kierowana jest do szkół, w których od nowego roku szkolnego następuje zmiana na stanowisku dyrektora lub zmiana taka miała miejsce w roku poprzednim (dyrektor ma roczny staż na obecnym stanowisku).

Przewiduje się przydatność wsparcia udzielonego dyrektorowi i radzie pedagogicznej w różnych obszarach, w szczególności:
 • organizacji pracy szkoły oraz pracy własnej w różnych aspektach,
 • delegowania uprawnieo, określania i przydziale zadao/obowiązków, monitorowania działao,
 • rozwijania umiejętności komunikacyjnych, budowania relacji, rozwiązywania konfliktów,
 • przekładania na praktykę obowiązującego prawa (również wewnątrzszkolnego).
Oferta jest również skierowana do szkół, w których nowy dyrektor oczekuje wsparcia w obszarze zarządzania ludźmi, zespołem, swoim czasem czy wizerunkiem.


2. Cel realizacji oferty

Celem ogólnym

realizacji oferty jest zbudowanie w szkole kultury organizacji opartej na zaufaniu i szacunku, udzielenie wsparcia szkole i pomoc młodemu stażem dyrektorowi w kontekście zmiany na kluczowym stanowisku kierowniczym.


Cele szczegółowe

(zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeby):

1. Wsparcie grup społeczności szkolnej może dotyczyć obszarów (przykładowo):
 • pozyskanie wiedzy na temat teorii zmiany, budowania zespołu, ról w zespole i procesów grupowych,
 • radzenie sobie z emocjami, przekazywanie i przyjmowanie informacji zwrotnej, rozwiązywanie konfliktów,
 • organizacja pracy w różnych aspektach.

2. Wsparcie dyrektora może dotyczyć obszarów (przykładowo):
 • umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu zarządzania ludźmi, zarządzania zmianą,
 • praktyczne wykorzystanie wiedzy na temat zarządzania szkołą z uwzględnieniem przepisów prawa i standardów Unii Europejskiej,
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do skutecznego zarządzania szkołą,
 • budowanie relacji z organem prowadzącym szkołę, rodzicami, organem prowadzącym nadzór pedagogiczny,
 • radzenie sobie z emocjami i stresem, również poprzez zbudowanie sieci kontaktów.
3. Grupy docelowe
Dyrektor szkoły o stażu pracy na stanowisku nie przekraczającym roku; nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły.


4. Efekty realizacji oferty
Przykładowe efekty realizacji oferty:
1. Działania w szkole mają charakter planowy, zorganizowany i systemowy zgodny z koncepcją pracy szkoły.
2. Pracownicy szkoły pracują zespołowo.
3. Wypracowane są wzory dokumentacji szkolnej.
4. Wypracowane są procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.


5. Sposób realizacji oferty
Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działań, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert.

Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmować w szczególności:

1. Coaching dla dyrektora szkoły.

2. Warsztaty i/lub szkolenia zaplanowane z uwzględnieniem tematyki spójnej ze zdiagnozowanymi potrzebami (teoria zmiany, procesy grupowe, organizacja pracy, budowanie zespołu, tworzenie szkolnych dokumentów lub inne).

3. Wspólne opracowanie mapy zasobów szkoły.

4. Zaplanowanie i realizacja działań mających na celu budowanie
kultury organizacji i relacji interpersonalnych.

5. Konsultacje indywidualne i grupowe będą prowadzone z uwzględnieniem problemów występujących na bieżąco.

6. Pozyskiwanie potrzebnych materiałów edukacyjnych.


6. Zasady korzystania z oferty

Dyrektor:
 • Jest aktywnym uczestnikiem wsparcia,
 • Udostępnia szkołę na wizytę gospodarczą grupy dyrektorów.
 • Uczestniczy w opracowaniu przydatnych w pracy procedur i dokumentów.
 • Współtworzy sieć dyrektorów młodych stażem.
 • Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń, warsztatów, konsultacji.
 • Motywuje pracowników do wspólnego rozwiązywania problemów.
 • Buduje pozytywne relacje z otoczeniem.

Pracownicy szkoły:
 • Aktywnie uczestniczą w szkoleniach, warsztatach i spotkaniach informacyjnych oraz w innych formach uczenia się dorosłych.
7. Czas i miejsce realizacji oferty

Czas:
w zależności od potrzeb, optymalnie 10 miesięcy.


Miejsce realizacji:
siedziba szkoły.

Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem. W uzasadnionych przypadkach – w miejscach poza szkołą (np. wizyta studyjna lub benchmarking w innej szkole; wyjazd lub wyjście o charakterze integracyjnym itp.).
8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty
Imię, nazwisko, biografia zawodowa (w zależności od działań zaplanowanych w RPW może to być na przykład specjalista w dziedzinie zarządzania, budowania zespołu, prawa oświatowego).


9. Osoba udzielająca dalszych informacji


Szkolny organizator rozwoju edukacji/animator:


……………………………………………………………………………………

                            Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

10. Powiązane akty prawne

 § Ustawy

1. Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 139, poz. 814 z późn. zm.)

2. Ustawa z 28 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
(Tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

3. Ustawa z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich
(Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 z późn. zm.).

4. Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (!)
( Tekst jedno- lity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.).

5. Ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
(Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 231, poz. 1965 z późn. zm.).

6. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

7. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.). .

§ Rozporządzenia

1. Rozporządzenie MEN z 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
(Dz. U. z 1999 r. Nr 67, poz. 756 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie MEN z 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (!)
(Dz. U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1020 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).

6. Rozporządzenie MENiS z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28).

7. Rozporządzenie MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

8. Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

9. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

10. Rozporządzenie MENiS z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 z późn. zm.).

11. Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

12. Rozporządzenie MENiS z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).

13. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

14. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086).

15. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).

16. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (!)
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

17. Rozporządzenie MEN z 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
(Dz. U. z 2009 r. Nr 23, poz. 133).

18. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

19. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (!)
(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487).

20. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 175, poz. 1042).

21. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 204).

22. Rozporządzenie MEN z 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
(Dz. U. z 2012 r., poz. 752).