Podgląd oferty - Projekt edukacyjny w szkole
Projekt edukacyjny w szkole

Oferta doskonalenia ORE

1. Charakterystyka problemu Oferta kierowana jest w szczególności do szkół, w których praca metodą projektową:
 • nie jest stosowana,
 • stosowana jest sporadycznie,
 • jest stosowania, ale łączy się z obawą dotyczącą przydatności tej metody w realizacji podstawy programowej.
Oferta znajdzie również zastosowanie w placówkach, gdzie brak systematyczności w stosowaniu metody projektu wiąże się:
 • z brakiem doświadczenia w tym zakresie,
 • z niewystarczającą wiedzą i umiejętnościami nauczycieli w obszarze kierowania zespołem uczniów,
 • z niewystarczającą wiedzą i doświadczeniem nauczycieli w zakresie możliwości wykorzystania metody projektu w pracy z uczniami.

2. Cel realizacji oferty

Cel ogólny
realizacji oferty może być na przykład poprawa jakości pracy zespołowej kadry pedagogicznej, w szczególności nauczycieli zaangażowanych w planowanie, koordynację i realizację procesu kształcenia oraz wychowania w aspekcie realizacji uczniowskiego projektu edukacyjnego.

Cele szczegółowe
(zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeby):
 • wyposażenie nauczycieli, wychowawców grup i specjalistów w wiedzę na temat zasad tworzenia zespołów, planowania ich pracy oraz realizacji zadań,
 • poprawa efektywności pracy nauczycielskich zespołów zadaniowych, w szczególności ich zdolności do rozwiązywania problemów,
 • upowszechnienie metody projektów jako efektywnego sposobu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów, w tym samodzielności i innowacyjności oraz umiejętności rozwiązywania problemów,
 • przygotowanie nauczycieli do wdrażania projektów edukacyjnych oraz do wspierania uczniów (w szczególności uczniów gimnazjum) na etapach przygotowania projektu, jego realizacji, publicznego prezentowania rezultatów oraz oceny i monitorowania.
3. Grupy docelowe Nauczyciele (w tym wychowawcy klas) oraz dyrektor szkoły,uczniowie, przedstawiciele instytucji, placówek i organizacji funkcjonujących w lokalnym środowisku – potencjalni lub faktyczni partnerzy przedszkola czy szkoły w realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych lub projektów realizowanych przez zespoły nauczycieli.
4. Efekty realizacji oferty Przykładowe efekty realizacji oferty:
 1. W szkole funkcjonują wspólnie wypracowane zasady realizacji projektu edukacyjnego.
 2. Nauczyciele wykorzystują metodę projektu do realizowania treści podstawy programowej.
 3. Zwiększa się ilośd zrealizowanych projektów edukacyjnych.

5. Sposób realizacji oferty Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działań, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert.
Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmowad w szczególności:
 1. Konsultacje grupowe dla rady pedagogicznej w obszarze działań związanych z prawnymi i dydaktycznymi uwarunkowaniami prowadzenia szkolnych projektów edukacyjnych.
 2. Przygotowanie nauczycieli do włączenia się w proces wzajemnego uczenia się, w tym prowadzonych w szkoleń obserwacji doradczo-doskonalących (obserwacja pracy zespołowej uczniów na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych).
 3. Konsultacje indywidualne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów opiekujących się uczniowskimi zespołami projektowymi, z wykorzystaniem doradców zewnętrznych i mentorów szkolnych, bezpośrednio lub w formie e-learningu.
 4. Warsztaty dla nauczycieli prowadzących uczniowskie grupy realizujące projekty.
 5. Udział przedstawicieli organu prowadzącego oraz instytucji partnerskich w realizacji projektów uczniowskich w wybranych formach wsparcia dla kadry pedagogicznej zatrudnionej w szkole oraz prezentacjach projektów uczniowskich.

6. Zasady korzystania z oferty

Dyrektor
 • Nadzoruje wszystkie działania.
 • Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleo, kursów, warsztatów, konsultacji metodycznych dla nauczycieli.
 • Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach, konsultacjach metodycznych.
 • Koordynuje i promuje pracę zespołową w radzie pedagogicznej.

Pracownicy pedagogiczni szkoły:
 • Stosują w praktyce nabyte umiejętności dydaktyczne i wychowawcze.
 • Gromadzą i opisują przykłady dobrych praktyk, związanych z pracą zespołów zadaniowych i uczniowskich grup projektowych.
 • Aktywnie uczestniczą w szkoleniach, warsztatach, kursach i spotkaniach informacyjnych oraz w innych formach uczenia się dorosłych.
 • Stosują metodę projektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

Uczniowie:
Są aktywni na każdym etapie realizacji projektu edukacyjnego: a) przygotowania projektu, b) jego realizacji, c) publicznego przedstawienia rezultatów projektu, d) oceny i monitorowania.
7. Czas i miejsce realizacji oferty

Czas
w zależności od potrzeb, optymalnie 10 miesięcy.

Miejsce realizacji: siedziba szkoły.
Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem. W uzasadnionych przypadkach – miejsca poza szkołą (np. wizyta studyjna lub benchmarking w innej szkole; miejsce realizacji uczniowskiego projektu dotyczącego działania lokalnego; dobrze wyposażona pracownia multimedialna w bibliotece pedagogicznej itp.).
8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty Imię, nazwisko, biografia zawodowa (w zależności od działań zaplanowanych w RPW może to byd na przykład ekspert/specjalista w dziedzinie nauczania metodą projektów, psycholog specjalista z zakresu specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz dostosowania wymagań edukacyjnych do aktualnych możliwości psychofizycznych ucznia)
9. Osoba udzielająca dalszych informacji Szkolny organizator rozwoju edukacji/animator:

……………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.

10. Zasoby edukacyjne Priorytetu III PO K.L.

Rezultaty projektów

Projekt - okres realizacji

materiały nt. projektu edukacyjnego:
- projekt edukacyjny w gimnazjum, tematy i przykładowe instrukcje – materiały ze szkoleń/warsztatów,
- projekt edukacyjny jako metoda,
- Projekt edukacyjny w prawie oświatowym,
- Narzędzia TIK a projekt gimnazjalny,
- Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów,
- Metoda projektów w gimnazjum. Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów.

www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=49:materiay-wypracowane-podczas-spotka-warsztatowych&Itemid=992

21 opracowanych i upowszechnionych innowacyjnych programów nauczania w zakresie przedsiębiorczości, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i technicznych;
• docelowo 60 opracowanych programów nauczania do poszczególnych przedmiotów na wszystkich etapach edukacyjnych;

www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=47:programy-nauczania&Itemid=9920

• konkurs dla gimnazjów na najciekawsze projekty edukacyjne – upowszechnienie dobrych praktyk (plan 2012 roku).

Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego
(01.03.2010–31.12.2012);

Ośrodek Rozwoju Edukacji

www.ore.edu.pl

baza narzędzi dydaktycznych – przedmioty wg podstawy programowej.

www.bnd.ibe.edu.pl

Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego
(01.04.2009–30.06.2015);

Instytut Badań Edukacyjnych

www.eduentuzjasci.pl

 

wiedza o współczesnych tendencjach pracy z dziećmi, rozwijaniu motywacji:
- sylwetka absolwenta pierwszego etapu kształcenia;
- udostępnione szkołom narzędzia pozwalające na systematyczne badanie umiejętności uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej (bank testów, bank zadań);
- raporty badawcze dotyczące wyników prowadzonych badań;
- informacja o wynikach badań dla dyrektorów szkół, nauczycieli szkół podstawowych (klas 1−3 oraz klas 4−6), doradców metodycznych (obu poziomów nauczania), osób kształcących i doskonalących nauczycieli;

publikacje o charakterze dydaktycznym i metodycznym kierowane do nauczycieli nauczania początkowego i klas 4−6 oraz dyrektorów szkół.
www.trzecioklasista.cke-efs.pl/kategoria/publikacje

www.trzecioklasista.cke-efs.pl/dla-nauczycieli

 

Badanie umiejętności podstawowych uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej (podprojekt);

Centralna Komisja Egzaminacyjna

www.trzecioklasista.cke-efs.pl

 

badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego – kwerenda projektów badawczych polskich i zagranicznych, raport.

www.pokl.koweziu.edu.pl/pliki/GHK_raport_publikacja.pdf

 

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
(08.2008–12.2013);

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

www.pokl.koweziu.edu.pl

 

produkty składające się na programy rozwijania kompetencji kluczowych uczniów w jednym lub kliku zakresach: nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), języków obcych, przedsiębiorczości (np. scenariusze lekcji, materiały dydaktyczne, poradniki metodyczne, kursy językowe, filmy edukacyjne, kursy e-learningowe).
Produkty programów są dostępne przez Wyszukiwarkę produktów projektów konkursowych:

www.zasobyip2.ore.edu.pl

 

Projekty realizowane w trybie konkursowym:
1/POKL3.3.4/08, 1/POKL/3.3.4/09 pt. Ponadregionalne programy rozwijania umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości.
Ośrodek Rozwoju Edukacji – Instytucja Pośrednicząca II stopnia:

www.ore.edu.pl

(zakładka Projekty konkursowe POKL IP2 dla Priorytetu III)


11. Powiązane akty prawne

 § Ustawy

1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

2. Ustawa z 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (!)
(Tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.).

§ Rozporządzenia

1. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

2. Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516).

3. Rozporządzenie MENiS z 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (!)
(Dz. U. z 2002 r. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

5. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (!)
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

8. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

9. Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
(Dz. U. z 2011 r. Nr 175, poz. 1042).

10. Rozporządzenie RM z 3 kwietnia 2012 r. w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (!)
(Dz. U. z 2012 r., poz. 411).

11. Rozporządzenie MEN z 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników
(Dz. U. z 2012 r., poz. 752).