Platforma internetowa Doskonalenie w sieci (doskonaleniewsieci.pl) została przygotowana w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, którego organizatorem jest przez Ośrodek Rozwoju EdukacjiMa ona służyć realizacji nowych form doskonalenia nauczycieli - wspomaganiu pracy szkoły oraz prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia.Na platformie prezentowane są oferty doskonalenia, przykładowe plany działań sieci, publikacje i materiały. Platforma jest sukcesywnie rozbudowywana i uzupełniana o nowe materiały i narzędzia.  

l

Tabulator graficznyCele użytkowników

A. Przedstawiciele systemu wsparcia oraz dyrektorzy szkół i przedszkoli:

• diagnoza potrzeb szkoły/przedszkola,
• określenie obszarów wsparcia,
• organizacja procesu rozwoju szkoły i spójnego z nim doskonalenia nauczycieli,
• kontakty z instytucjami odpowiedzialnymi za udzielanie pomocy uczniom, rodzicom, nauczycielom,
• wymiana doświadczeń w ramach lokalnych sieci współpracy i samokształcenia,
• dostęp do informacji pedagogicznej.

B. Dyrektorzy szkół/przedszkoli oraz nauczyciele:

• pomoc we wdrażaniu zmian,
• kontakty z instytucjami odpowiedzialnymi za udzielanie pomocy uczniom, rodzicom, nauczycielom,
• organizacja szkoleń i warsztatów,
• wsparcie w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych,
• wymiana doświadczeń w ramach sieci współpracy i samokształcenia,
• dostęp do informacji pedagogicznej.

C. Koordynatorzy projektów powiatowych:

• zarządzanie projektem,
• monitorowanie realizacji projektu,
• dostęp do informacji pedagogicznej.

l

Tabulator graficzny Platforma internetowa narzędziem wspomagania szkoły 

Rejestracja

Tabulator graficznyRejestracja szkoły na platformie


Szkoła/przedszkole przystępująca do projektu powiatowego może zostać zarejestrowana na platformie przez dyrektora lub wskazanego przez niego pracownika. Do rejestracji wystarczy wypełnienie formularza.
Doskonalenie pracy szkół odbywa się zgodnie z zapisami rocznego planu wspomagania placówki. Realizacja podzielona jest na cztery etapy:


 DIAGNOZA > PLANOWANIE > REALIZACJA > PODSUMOWANIE


 l

Tabulator graficzny Diagnoza

SEO System ewaluacji oświaty

Centralna Komisja Egzaminacyjna CKE

SIO System Informacji Oświatowej
Edukacyjna Wartość Dodana CKE

SIO Porównywalne Wyniki Egzaminów

Pierwszym podejmowanym działaniem jest rozpoznanie potrzeb szkoły, dokonywane przez SORE wspólnie z dyrektorem placówki i radą pedagogiczną. Celem tego etapu jest uzyskanie informacji o obszarach działania szkoły, wymagających podjęcia działań w ramach wsparcia.

Diagnoza może być poprzedzona przeprowadzaną przez SORE analizą informacji uzyskanych z wewnętrznego (szkolnego) i zewnętrznego nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminów zewnętrznych lub innych informacji udostępnionych przez szkołę.


l

Tabulator graficzny Planowanie działań oraz realizacja i monitorowaniePlanowanie

Wspieranie szkoły wymaga sprecyzowania działań na etapie planowania. W ramach rocznego planu wspomagania, określane zostają spodziewane efekty oraz podział zadań. Czynności posiadają ustalone terminy realizacji. Efekty są formułowane w sposób umożliwiający weryfikację na etapach monitorowania i ewaluacji.

Osoby zaangażowanie w realizację konkretnego RPW mogą koordynować swoje działania i śledzić postępy w realizacji. Służą temu narzędzia do planowania on-line, takie jak kalendarze i planery – dzięki którym można wytyczać zadania i cele, wyznaczać osoby przewidziane do ich realizacji oraz ustanawiać kamienie milowe w realizacji planu.

Działania przewidziane w ramach rocznego planu wspomagania są realizowane w ciągu jednego roku szkolnego. Osiąganie spodziewanych celów jest na bieżąco weryfikowane przez dyrektora szkoły i SORE. Poszczególne zadania wraz z terminami wykonania mogą być modyfikowane. 

l

Tabulator graficzny Podsumowanie

Po zakończeniu realizacji RPW dokonywane jest podsumowanie. SORE sporządza sprawozdanie, w którym opisuje swoje działania w kontekście zaplanowanych i wykonywanych zadań. Ułatwieniem w zbieraniu wyników i formułowaniu wniosków służą konsekwentnie stosowane narzędzia stosowane w poprzednich etapach oraz moduł raportowania.


l

Tabulator graficzny Sieci współpracy i samokształcenia

Platforma wspiera planowanie działań i organizację sieci współpracy i samokształcenia. Dla członków sieci dostępne są powyższe rozwiązania/ Ponad to Platforma wspiera planowanie działań i organizację sieci przez:

  • określanie celów działań i tworzenie do nich harmonogramów;

  • zarządzanie i monitorowanie przyjętych zadań
  • spotkanie się w czasie rzeczywistym uczestników sieci;
  • moderowanie pracy grupowej m.in. przez wspólną redakcję treści;
  • komunikowanie się między użytkownikami;
  • publikowanie wypracowanych materiałów i narzędzi;
  • e-learning