Moduł VI

Edukacja medialna i informacyjna

 
Edukacja medialna i informacyjna to działania mające na celu kształcenie bardzo wielu kompetencji medialnych, informacyjnych, audiowizualnych i filmowych, krytycznych i czytelniczych. Planując działania skierowane do uczniów, w oparciu o diagnozę potrzeb szkoły, należy ustalić priorytety edukacji medialnej. Czy z punktu widzenia naszych uczniów ważniejsze jest kształcenie umiejętności krytycznego odbioru, wykorzystanie potencjału nowych technologii, przestrzeganie standardów bezpieczeństwa, czy może raczej rozwijanie „miękkich” umiejętności – kreatywności, refleksyjności, krytycyzmu, przygotowanie do współpracy na odległość, a może kwestie etyczne, związane z odpowiedzialnością użytkowników internetu?*.

Zanim przeprowadzi się diagnozę pracy szkoły w tym obszarze, warto zapoznać się z wynikami ogólnopolskich badań oraz międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi kompetencji informacyjnych.

* Na podstawie raportu Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna, Lipszyc J. (red.), (b.r.), Warszawa: Fundacja Nowoczesna Polska.


Załączniki: