Podgląd oferty - Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole
Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole

Oferta doskonalenia ORE

1. Charakterystyka problemu
Oferta kierowana jest do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w szczególności tych, w których stwierdzono w wyniku ewaluacji wewnętrznej i/lub ewaluacji zewnętrznej potrzebę udoskonalenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno – zawodowego.

Obszary, w których zdiagnozowano potrzeby, mogą obejmować:
 • budowę wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole (WSD),
 • jakość dokumentów (procedur) określających funkcjonowanie WSD,
 • przygotowanie kadry pedagogicznej do realizacji założeń WSD,
 • efekty stosowania przyjętych w szkole rozwiązań.

2. Cel realizacji oferty

Celem ogólnym
realizacji oferty może być na przykład opracowanie, wdrożenie i ewaluacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole.


Cele szczegółowe
(zostaną doprecyzowane lub zmodyfikowane tak, aby uwzględniać specyfikę szkoły i jej potrzeby):
 • wyposażenie nauczycieli i specjalistów w wiedzę i umiejętności konieczne do zapewnienia uczniom kompleksowego wsparcia w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • utworzenie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa w szkole, zredagowanie odpowiednich dokumentów, opracowanie procedur, zaplanowanie i realizacja działań,
 • sporządzenie katalogu partnerów (m.in. szkół, instytucji, uczelni, pracodawców) oraz katalogu źródeł bieżących informacji (oferta rynku pracy, targi edukacyjne itp.),
 • zapewnienie wsparcia metodycznego oraz merytorycznego dla nauczycieli i specjalistów w zakresie poradnictwa zawodowego, określenie zasad współpracy z podmiotami, które takiego wsparcia mogą udzielać w przyszłości,
 • przygotowanie nauczycieli i specjalistów do współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym poprzez zwiększenie kompetencji interpersonalnych oraz poszerzenie wiedzy merytorycznej.
3. Grupy docelowe
Osoby odpowiedzialne za realizację WSD w szkole, w szczególności: dyrektor, nauczyciele przedmiotowi oraz doradca zawodowy, psycholog i pedagog (jeśli są zatrudnieni).


4. Efekty realizacji oferty
Przykładowe efekty realizacji oferty:
1. W szkole działa WSD w oparciu o wspólnie wypracowane dokumenty.
2. Zespół ds. WSD ustala priorytety, diagnozuje potrzeby i zasoby, planuje działania i na bieżąco je realizuje.
3. Realizując swoje zadania zespół ds. WSD wykorzystuje kontakty zebrane w katalogu partnerów oraz w katalogu źródeł. Katalogi są systematycznie aktualizowane.
4. Uczniowie i rodzice częściej korzystają z oferty WSD.


5. Sposób realizacji oferty
Realizacja oferty rozpoczyna się od diagnozy potrzeb angażującej wszystkich członków rady pedagogicznej i prowadzącej do sformułowania szczegółowego zakresu działań, wskazania osób odpowiedzialnych za ich wykonanie oraz opracowania rocznego planu wspomagania szkoły (RPW), którego minimalny zakres stanowi załącznik do każdej z ofert.

Dopasowane do indywidualnych potrzeb szkoły działania mogą obejmować w szczególności:

1. Opracowanie WSD lub modyfikację istniejących rozwiązań wspólnie z powołanym w tym celu zespołem projektowym (w zależności od potrzeb: szkolenie i/lub warsztaty).

2. Szkolenie dla rady pedagogicznej z zakresu rozpoznawania potrzeb i diagnozowania możliwości uczniów w kontekście doradztwa edukacyjno-zawodowego.

3. Szkolenie dla rady pedagogicznej na temat roli i zadań WSD.
4. Konsultacje indywidualne dla doradcy zawodowego, psychologa, pedagoga i/lub superwizja.

5. Wsparcie i monitorowanie działań podejmowanych przez zespół zgodnie z uzgodnionym planem (superwizja, konsultacje indywidualne i grupowe).

6. Przygotowaniu narzędzi do ewaluacji działań w obszarze WSD oraz w jej przeprowadzenie i analiza wyników. Zaplanowanie modyfikacji i sporządzenie harmonogramu działań.

7. Wypracowanie narzędzi, dwiczenie umiejętności przydatnych w procesie nawiązywania/budowania współpracy z partnerami (organizacjami i instytucjami wspierającymi WSD) – warsztaty, konsultacje indywidualne i grupowe.


6. Zasady korzystania z oferty

Dyrektor:
 • Nadzoruje wszystkie działania.
 • Udostępnia pomieszczenia i sprzęt do realizacji szkoleń, kursów, warsztatów, konsultacji dla nauczycieli i specjalistów.
 • Motywuje pracowników do systematycznego i aktywnego udziału w szkoleniach, kursach, warsztatach, konsultacjach.

Pracownicy pedagogiczni szkoły:
 • Stosują w praktyce nabyte umiejętności.
 • Współpracują ze specjalistami i ekspertami zewnętrznymi.
 • Aktywnie uczestniczą w zaplanowanych formach wsparcia.
 • Przedstawią sprawozdanie z podejmowanych działań oraz wyniki ewaluacji WSD.
7. Czas i miejsce realizacji oferty

Czas:
w zależności od potrzeb, maksymalnie 10 miesięcy.


Miejsce realizacji:
siedziba szkoły.

Oferta będzie realizowana etapowo, zgodnie z przyjętym harmonogramem.
W uzasadnionych przypadkach – miejsca realizacji oferty będzie poza szkołą (np. wizyta studyjna lub benchmarking w innej szkole, targi edukacyjne, targi pracy itp.).
8. Osoby realizujące szkolenia/warsztaty
Imię, nazwisko, biografia zawodowa (w zależności od działań zaplanowanych w RPW może to być na przykład specjalista od komunikacji interpersonalnej, budowania relacji szkoły z rodzicami).


9. Osoba udzielająca dalszych informacji


Szkolny organizator rozwoju edukacji/animator:


…………………………………………………………………………………………………….
Imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu.


10. Zasoby edukacyjne Priorytetu III PO K.L.

Rezultaty projektów

Projekt - okres realizacji

System Informacji Edukacyjno-Zawodowej (bazy szkół i placówek oświatowych oraz doradców zawodowych; aktualności związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym z poziomu powiatu, województwa i kraju; opracowania i analizy problemowe, publikacje, bibliografia i linki; przykłady dobrych praktyk; blogi i forum; generator ankiet) – problematyka doradcza z obszaru woj. warmińsko-mazurskiego;

www.doradztwozawodowe-koweziu.pl

raport Analiza systemu poradnictwa zawodowego w Polsce oraz w wybranych krajach UE (II kwartał 2012 roku);

opracowanie modelu poradnictwa zawodowego w systemie oświaty w Polsce (plany na rok 2012).

Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej
(03.2009−12.2012);

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

www.koweziu.edu.pl/index.php?id=projekty&n=2

publikacja Badanie kwalifikacji i kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od absolwentów kształcenia zawodowego – kwerenda projektów badawczych polskich i zagranicznych.

www.pokl.koweziu.edu.pl/pliki/GHK_raport_publikacja.pdf

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
(08.2008–12.2013);

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

www.koweziu.edu.pl

 

platforma internetowa – opublikowane raporty z prowadzonego nadzoru pedagogicznego oraz statystyki na różnych poziomach, internetowe forum dyskusyjne dla wizytatorów, dyrektorów szkół i placówek.

www.nadzorpedagogiczny.edu.pl

 

Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły, etap III
(01.03.2011–31.12.2015);

Ośrodek Rozwoju Edukacji

www.ore.edu.pl

 

projekty badawcze i analityczne w obszarach: psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych oraz edukacja a rynek pracy.

www.bibe.ibe.edu.pl

 

Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego
(01.04.2009–30.06.2015);

Instytut Badań Edukacyjnych

www.eduentuzjasci.pl

 

narzędzia wykorzystywane w procesie planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej ucznia, przez instytucje zajmujące się doradztwem edukacyjnym i zawodowym oraz przez rodziców, uczniów i nauczycieli (docelowo 25 narzędzi diagnostycznych);

materiały metodyczne wykorzystywane w procesie planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej ucznia przez instytucje zajmujące się doradztwem edukacyjnym i zawodowym oraz przez rodziców, uczniów i nauczycieli.

www.zasobyip2.ore.edu.pl

 

Projekty realizowane w trybie konkursowym:
4/POKL/3.4.3/08 pt. Opracowanie narzędzi diagnostycznych i materiałów metodycznych wspomagających proces rozpoznawania predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów.

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Instytucja Pośrednicząca II stopnia – www.ore.edu.pl, zakładka Projekty konkursowe POKL IP2 dla Priorytetu III.

 

standardy pracy szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe z uwzględnieniem europejskich ram odniesienia na rzecz zapewnienia jakości w kształceniu zawodowym (w przygotowaniu); (01.2010–12.2012);

przykładowe plany nauczania dla zawodów (zamieszczane sukcesywnie, w miarę postępu prac nad kolejnymi zawodami –

www.koweziu.edu.pl/index.php?id=news&cont=tresc&n=631)

 

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru
(01.2010–12.2012);

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

www.koweziu.edu.pl/index.php?id=projekty&n=5


11. Powiązane akty prawne

 § Ustawy

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(Tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).

2. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

3. Ustawa z 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawy o kulturze fizycznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 97, poz. 801).

§ Rozporządzenia

1. Zarządzenie MEN z 12 listopada 1992 r. w sprawie zasad i warunków kierowania za granicę uczniów w celu kształcenia i nauczycieli w celu doskonalenia (MP z 11 grudnia 1992 r. Nr 37, poz. 275).

2. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.).

3. Rozporządzenie MEN z 10 sierpnia 2001 r. w sprawie standardów wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów (!)
(Dz. U. z 2001 r. Nr 92, poz. 1020 z późn. zm.).

4. Rozporządzenie MENiS z 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 3, poz. 28).

5. Rozporządzenie MENiS z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad
(Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125 z późn. zm.).

6. Rozporządzenie MENiS z 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.).

7. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki
(Dz. U. z 2002 r. Nr 56, poz. 506 z późn. zm.).

8. Rozporządzenie MENiS z 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (!)
(Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 824).

9. Rozporządzenie MENiS z 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.).

10. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.).

11. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086).

12. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych
(Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072).

13. Rozporządzenie MEN z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (!)
(Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

14. Rozporządzenie MEN z 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324).

15. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (!)
(Dz. U. z 2010 r. Nr 228, poz. 1487).

16. Rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 204).